Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie firmy coraz częściej ubezpieczają sprzęt elektroniczny oraz IT. Tego typu produkty w ramach odrębnej polisy lub ryzyko wchodzące w skład pakietów oferują m.in.: Commercial Union TUO – Partner Przedsiębiorcy, Generali TU – Generali PRESTO, PZU – pakiet: PZU Doradca, PZU Ekspert, PZU Apteka, TUiR WARTA – WARTA Ekstrabiznes.

Przedmiot polisy

Przedmiotem ubezpieczenia w tego typu produktach może być stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny, jak np.: elektroniczny sprzęt biurowy, sprzęt telekomunikacyjny, alarmowy, przemysłowy, pomiarowy, graficzny, sprzęt RTV, wszelkie urządzenia zasilające i klimatyzacyjne, sprzęt przenośny (laptopy i telefony komórkowe), sprzęt elektroniczny zamontowany na stałe w samochodach.

Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest dołączenie przez ubezpieczającego do wniosku wykazu ubezpieczanych urządzeń, zawierającego co najmniej nazwę, typ i producenta.

Na przykład do ubezpieczenia mogą być przyjęte jedynie takie urządzenia, których wiek nie przekracza pięciu lat, licząc od daty produkcji, lub – w przypadku zakupienia sprzętu fabrycznie nowego – wiek liczony jest od daty zakupu produktu.

Warunki do spełnienia

Przenośny sprzęt elektroniczny może zostać objęty ubezpieczeniem zarówno w lokalizacji, w której prowadzona jest działalność (biuro, sklep), jak również w innym miejscu jego użytkowania na terenie Polski.

W tym ostatnim przypadku sprzęt powinien znajdować się pod ciągłym nadzorem użytkownika lub w odpowiednio zabezpieczonym pojeździe. Ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego, np. w Generali TU, gwarantuje ochronę zarówno w miejscu ubezpieczenia określonym w polisie, jak i w każdym miejscu na terenie Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii i Norwegii.

W niektórych towarzystwach w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego są także objęte ochroną wymienialne nośniki danych oraz koszty odtworzenia utraconych danych, np.: informacje zawarte w zbiorach danych, licencjonowane systemy operacyjne, programy standardowe produkcji seryjnej oraz indywidualnej produkcji użytkownika. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte kopie zapasowe danych wraz z zewnętrznymi nośnikami danych znajdujące się w lokalach, budynkach lub archiwach wyszczególnionych w polisie. Towarzystwo może objąć ochroną również zarchiwizowane zbiory danych oraz użyte w tym celu zewnętrzne nośniki podczas transportu pomiędzy lokalem ubezpieczającego a miejscem ich archiwizacji.