Rozwój, ale również związane z nim ryzyko prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw, powoduje, że zakłady ubezpieczeń mają coraz szerszą ofertę dla tego typu odbiorców. Do takich produktów należą poszukiwane przez przedsiębiorców z sektora MSP ubezpieczenia utraty zysku. Oferują je m.in.: TUiR WARTA, PZU, HDI Asekuracja TU, TU Allianz Polska. Ubezpieczenia są kierowane do podmiotów prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi (tj. prowadzących pełną rachunkowość z powodu osiągania obrotów określonych w ww. ustawie).

Ubezpieczenie jest adresowane do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorców).

Co daje ubezpieczenie

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia utraty zysku jest wykupienie wcześniej lub równocześnie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów lub ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (w tym np. maszyn i urządzeń od uszkodzeń). Wspomniane ubezpieczenie jest uzupełnieniem ubezpieczenia majątku, ponieważ szkoda w mieniu bardzo często powoduje przerwę lub zakłócenie w działalności przedsiębiorstwa, czego skutkiem może być: spadek obrotu i zysku, utrata płynności finansowej, utrata rynku itp.

Ubezpieczeniem jest objęty zysk brutto, który ubezpieczony osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody w mieniu zaistniałej w okresie ubezpieczenia. Ochroną mogą być objęte także uzasadnione koszty, które ubezpieczony poniósł w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku obrotu (tzw. zwiększone koszty wytwarzania). Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięcy, jeżeli nie umówiono się inaczej.