Usługa jest adresowana do bardzo zamożnych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Minimalny próg powierzanych aktywów wynosi 5 mln zł. Towarzystwo będzie oferować indywidualne strategie inwestycyjne.

W przypadku instrumentów dłużnych strategie mogą zakładać inwestycje w instrumenty tradycyjne, korporacyjne i municypalne.

W przypadku instrumentów udziałowych jest możliwość inwestycji w akcje notowane na GPW w Warszawie, giełdach naszego regionu, a także innych rynkach. Istnieje możliwość wykorzystania instrumentów pochodnych i dźwigni finansowej. Benchmarkami mogą być zarówno indeksy, jak i nominalnie określone stopy zwrotu.

Opłaty zależą od rodzaju strategii oraz wielkości powierzonych środków. Cechą wyróżniającą ma być fakt, że poziom opłat jest ściśle powiązany z osiąganymi wynikami inwestycyjnymi, włącznie z możliwością pobierania tylko samej opłaty od zysku (success fee).

- To kolejny krok w rozwoju Quercus TFI. Obie usługi są bardzo ekskluzywne i adresowane do wąskiej grupy najzamożniejszych inwestorów. Poszerzamy krąg potencjalnych klientów o inwestorów instytucjonalnych - komentuje Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.

W ocenie zarządzających Quercus TFI w marcu zakończył się trend osłabienia złotego i w najbliższych miesiącach powinniśmy być świadkami umocnienia naszej waluty, które doprowadzi złotego do poziomu bardziej uzasadnionego fundamentalnie. Taki trend powinien sprzyjać zarówno polskim akcjom, jak i obligacjom. Rynki akcji, w tym polski, są obecnie w trakcie odreagowania wcześniejszych spadków.