ROZMAWIAMY Z PIERPAOLO TALIENTO, dyrektorem generalnym w firmie Microsoft, odpowiedzialnym za sektor publiczny w Europie Środkowo-Wschodniej - Polska jest krajem gotowym do wykonania wielkiego przeskoku w nowoczesność – uważa Pierpaolo Taliento z Microsoft i podaje rozwiązanie: zmiana prawa, ułatwienie obywatelom dostępu do internetu i odważnie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych przez administrację.
- Jak ocenia Pan przygotowanie polskiej administracji centralnej i samorządowej do świadczenia usług drogą elektroniczną?

- Polska ma olbrzymi niewykorzystany potencjał dla zrobienia szybkich i istotnych postępów w tej dziedzinie. Wystarczy tylko zobaczyć, jak Polacy zareagowali na możliwość łatwego i prostego składania formularzy podatkowych. Wiem, że wiele usług jest w Polsce dość daleko zaawansowanych w formie wstępnych projektów, pilotaży czy prac studialnych. Brakuje wdrożeń na szerszą skalę.

- Co musi się zmienić, aby było lepiej?

- Nie ma cudownych recept. Trzeba konsekwentnie realizować projekty, wdrażać rozwiązania na szerszą skalę, aby efekty były odczuwalne dla jak najszerszego grona obywateli. Wyzwoli to społeczne poparcie i akceptację dla kolejnych projektów, pomoże w usuwaniu barier. A podstawową barierą jest prawo, które uniemożliwia szybkie wdrażanie technologii. Na pewno ciągle internet szerokopasmowy nie jest tak rozpowszechniony jak w innych krajach Unii Europejskiej. Ale nawet mając dobre prawo i szybki internet w każdym domu, trzeba od początku myśleć, jakie usługi w tej sieci administracja może wprowadzić. Warto przy tym korzystać z najnowszych koncepcji, rozwiązań i technologii, które zapewniają szybsze wdrożenia przy niższych kosztach.

- Jak Polska wygląda na tle innych krajów Europy?

- Według różnych rankingów i statystyk nie najlepiej, ale nie przywiązuję do tego wielkiej wagi. Nie jest ważne, gdzie w porównaniu z innymi dziś jesteście, ale to, gdzie możecie być za kilka lat. Dla mnie Polska jest krajem gotowym do wykonania wielkiego przeskoku w nowoczesność. Oprócz administracji centralnej, kluczowa rola przypada samorządom, bo one są najbliżej obywatela i one świadczą większość usług dla obywateli.

- Jak widzi Pan rozwój polskiej e-administracji w przyszłości? Co czeka nas za trzy, pięć, dziesięć lat?

- Polska administracja ma wielką szansę na wprowadzenie najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Jest to całkiem realne w okresie trzech – pięciu lat. Wierzę, że to się uda. Trzeba zacząć i konsekwentnie kontynuować. Chcemy w tym nadal pomagać. Zachęcam, bo naprawdę warto.

- Z jakich usług e-administracji korzystają najczęściej obywatele państw Europy Środkowo-Wschodniej? Jakie rozwiązania informatyczne wspomagające codzienną pracę i kontakty z mieszkańcami uznawane są za najbardziej użyteczne przez urzędników z Europy Zachodniej?

- Usługami e-administracji najczęściej używanymi przez obywateli oraz małych i średnich przedsiębiorców, są: portale, informacje podatkowe, centra obsługi telefonicznej, aktualizacje adresów i usługi związane z zatrudnieniem. Ponadto przedsiębiorcy z sektora MŚP są zainteresowani konkretnymi usługami, np.: rejestracją działalności gospodarczej, uzyskaniem pozwolenia na budowę, planami zagospodarowania przestrzennego, przepisami BHP i planowaniem. Obywatele oczekują od władz zapewniania usług w sposób sprawny i skuteczny. Interesuje ich jeden punkt styku, który pozwala na wyszukiwanie informacji i przeprowadzanie spraw (z pomocą), przy zrozumieniu ich przebiegu.

- Co jest największą zaletą e-administracji? Co jest jej atutem?

- Działanie administracji publicznej bez informatyki jest już nie do wyobrażenia w Europie, także Środkowo-Wschodniej. Władze muszą działać w zgodzie z powszechnymi tendencjami i stosować najnowsze rozwiązania zapewniające im możliwość szybkiej, a zarazem ekonomicznej obsługi obywateli i podmiotów gospodarczych. Szczególnie w dzisiejszym klimacie ekonomicznym ograniczanie biurokracji, a przy okazji kosztów i czasu, jest gorącym tematem. Zaś informatyka jest ważnym ogniwem łączącym politykę, biznes i obywateli z szybkim wdrażaniem strategii politycznych, które ponownie zaoszczędzą czas i pieniądze, zwiększając przewidywalność działań władz.PLATFORMA USŁUG DLA OBYWATELI
Microsoft na całym świecie promuje koncepcję Citizen Service Platform (Platforma Usług dla Obywateli - CSP). To ramy aplikacji pozwalające urzędom administracji publicznej obsługiwać obywateli szybciej i taniej, dzięki większemu wykorzystaniu teleinformatyki. Koncepcja CSP powstała w wyniku doświadczeń zdobytych na całym świecie w trakcie budowy rozwiązań teleinformatycznych dla administracji publicznej. To przede wszystkim zbiór rozwiązań, który pomaga samorządom lokalnym stawić czoła stojącym przed nimi wyzwaniom gospodarczym.
Platforma Usług dla Obywateli może zapewnić współpracę różnorodnych kombinacji systemów informatycznych, urządzeń i danych, lepszą komunikację i wymianę informacji w dowolnym czasie i miejscu w ramach wszystkich urzędów, które w określonym zakresie świadczą usługi lokalne.
Wdrożenie CSP ma zapewnić obywatelom jasny, efektywny i zunifikowany sposób kontaktu z urzędem.
Wpływ CSP na działanie urzędu polega głównie na usprawnieniu przepływu informacji wewnątrz urzędu i pomiędzy urzędami oraz standaryzacji procesów związanych z załatwianiem spraw. CSP udostępnia też bezpieczny dostęp do danych z dowolnej lokalizacji – zarówno dla urzędnika jak i dla obywatela czy przedsiębiorcy.
Źródło: Microsoft
WDROŻENIA CSP w EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (przykłady)
TARTU, ESTONIA
W samorządzie Tartu (Estonia, 102 tysiące mieszkańców), który składa się z ponad 80 jednostek organizacyjnych odpowiadających za gospodarkę budżetową, nadzór nad procedurami udzielania dotacji oraz zarządzanie majątkiem miejskim, wdrożono rozwiązanie oparte na technologii Microsoft (Dynamics AX). Dzięki temu ujednolicono i zintegrowano procesy związane z funkcjonowaniem całej jednostki. Integracja dotyczyła księgowości, budżetowania, sprawozdawczości, kas i kont bankowych, księgi dłużników i wierzycieli, magazynów i gospodarki materiałowej, środków trwałych i zaopatrzenia, kadr i płac oraz rozliczeń umów najmu nieruchomości.
Władze Tartu zauważyły, że jego liczne jednostki używały różnego (pisanego samodzielnie) oprogramowania do sterowania procesami organizacyjnymi. Ponieważ wiele z tych programów nie było ze sobą zgodnych, coraz większym problemem stawała się wymiana danych w skali całego samorządu. Dzięki wdrożeniu platformy CSP, zwiększono przejrzystość procedur, ograniczono tzw. pracę ręczną, umożliwiając sprawniejszą analizę danych i ułatwiając podejmowanie decyzji. Urzędnicy nie tracą już czasu na poznawanie sposobów używania wielu różnych programów i systemów informatycznych. Miasto zyskało uniwersalną i solidną platformę, która umożliwia w przyszłości dodawać do niej funkcje, a także sprzęgać ją z innymi programami.
MOSKWA, ROSJA
W stolicy Federacji Rosyjskiej – Moskwie (10,4 mln ludności) samorząd odpowiada za funkcjonowanie policji, bezpieczeństwo publiczne, edukację, służbę zdrowia i opiekę społeczną. Wykorzystywane w strukturze samorządowej systemy teleinformatyczne przez 17 lat tworzenia ich indywidualnie, stopniowo wyewoluowały do ponad 200 różnych systemów. Zaczęły być zatem niesprawne i drogie.
Moskwa zdecydowała się na wdrożenie CSP. W mieście uproszczono łączność i kontakty z dziesięcioma tysiącami organizacji powiązanych z samorządem. Nowoczesna technologia umożliwiła analizowanie i nadzór wydajności z użyciem szeregu współpracujących ze sobą rozwiązań technicznych. Uproszczono sposób zarządzania 15 tys. stacji roboczych. Zwiększyło się także bezpieczeństwo użytkowania infrastruktury i oprogramowania. Jednym z najbardziej namacalnych efektów projektu dla obywateli stało się skrócenie czasu zgłoszenia się Stanowiska Przyjmowania Zgłoszeń Policji (do 30 sekund z uprzednio kilku minut).
ŁOTWA
Na Łotwie wdrożenie CSP objęło organy administracji publicznej. Celem władz Łotwy było ograniczenie kosztów, zwiększenie przejrzystości działania i otwarcie systemu zamówień publicznych (zgodnie z praktykami i normami Unii Europejskiej). Decyzja Urzędu Zamówień Publicznych o prowadzeniu 33 proc. wszystkich przetargów w postaci elektronicznej zaowocowała oszczędnościami rzędu 1 miliona euro rocznie. Nowe podejście zwiększyło konkurencję między oferentami (spadły ceny ofert, więc za mniejsze pieniądze można świadczyć więcej usług).
ZALETY WDROŻENIA CSP
Władzom lokalnym platforma CSP pomaga w realizacji ich zadań, pozwala poszerzyć ich zakres, zwiększyć efektywność, obniżyć koszty, aktywizować obywateli, wspierać rozwój ekonomiczny i społeczny regionu. Obywatelom i przedsiębiorcom zapewnia lepszą obsługę, ułatwia integrację lokalnej społeczności, realizację lokalnych inicjatyw, pobudza lokalny rozwój ekonomiczny i społeczny.
Korzyści można streścić w trzech punktach:
1. lepsza jakość kontaktów urzędników z obywatelami;
2. Większa wydajność pracy urzędów i ich pracowników;
3. Większa przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi.


Źródło: Microsoft