Certyfikacja obejmuje ocenę zgromadzonych dokumentów, ekspertyz i projektów technicznych, nadzór w trakcie budowy, odbioru oraz funkcjonowania farmy.

Aby była możliwa, niezbędny jest certyfikat typu turbiny, która ma zostać użyta. Dane publikowane przez producentów często stają się przedmiotem zabiegów marketingowych, stąd konieczność niezależnej oceny parametrów technicznych turbiny wiatrowej. Nie stanowi to jednak poważnej przeszkody, ponieważ posiadanie certyfikatu leży w interesie producentów turbin, a często jest wymagane przez prawo, dlatego też europejscy producenci w większości posiadają dla swoich turbin taki dokument. Certyfikacja projektu składa się z czterech zasadniczych części, po których certyfikat jest przyznawany i piątej przedłużającej okres jego ważności.

1) Ocena lokalizacji - jest to studium warunków występujących na danym terenie.

2) Ocena przydatności danego typu turbiny we wskazanej lokalizacji - inne typy turbiny buduje się na morzu inne w zimnym klimacie, inne w terenie o dużej szorstkości aerodynamicznej. Należy zatem przeprowadzić analizę parametrów technicznych turbiny ze względu na jej przydatność w danym typie lokalizacji. Jednym z jej elementów jest postępowanie wykazujące, czy turbina wytrzyma cały planowany okres eksploatacji. Kolejnym są obliczenia zdolności konstrukcji do przenoszenia obciążeń występujących we wskazanym miejscu i dobór komponentów turbiny. Szczególnym celem jest maksymalizacja ilości produkowanej energii elektrycznej i minimalizacji kosztów inwestycji. Biorąc pod uwagę specyfikę danego terenu, parametry różnych typów turbin oraz ich wzajemny wpływ na siebie w obszarze farmy (cień aerodynamiczny), może okazać się, że ten sam efekt energetyczny można osiągnąć mniejszą ilością turbin rozmieszczonych w inny sposób (wykonanie optymalizacji projektu)

3) Nadzór nad produkcją - kontrola jakości komponentów, z których powstanie farma już na etapie ich produkcji według następującego schematu: identyfikacja najważniejszych etapów implementacji projektu technicznego w produkcji i montażu, rewizja dokumentacji zarządzania jakością, nadzór poprzez losowe kontrole (próbkowanie) produkcji i montażu. Inspekcja i testy laboratoryjne materiałów i komponentów.

4) Nadzór nad transportem, instalacją i odbiorem.

5) Monitoring okresowy - po spełnieniu wymagań certyfikat projektu przyznawany jest farmie na skończony okres. Aby zachować ważność certyfikatu, co cztery lata musi zostać przeprowadzona szczegółowa kontrola techniczna stanu farmy.

Uzyskanie certyfikatu zapewnia bezpieczeństwo inwestycji poprzez minimalizację ryzyk związanych z techniczną stroną realizacji inwestycji. Należy przez to rozumieć nie tylko sytuację, w której inwestycja się nie powiedzie, ale także już zrealizowany projekt, który przynosi mniejsze zyski od zakładanych, stając się nierentowny. Certyfikat to materialny obiektywny dowód jakości dla klientów i instytucji finansowych. Daje przewagę marketingową i lepszą zdolność ofertową. Aspekty te są istotne zarówno dla deweloperów chcących sprzedać gotowy do realizacji projekt, jak i tych, którzy ubiegają się o kredyt na jego realizację.