Rośnie zainteresowanie inwestorów przedsięwzięciami związanymi z budową elektrowni wiatrowych w Polsce. Jednakże już na etapie uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci inwestorzy muszą sprostać wymaganiom stawianym przez operatorów sieci, które nierzadko nie znajdują odzwierciedlenia w regulacjach prawnych.

Uzyskanie koncesji

Procedura oraz wymagania w zakresie uzyskania przyłączenia do sieci elektrowni wiatrowej została uregulowana w przepisach ustawy - Prawo energetyczne oraz rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie szczegółów funkcjonowania systemu elektromagnetycznego (rozporządzenie systemowe), jak również Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Przesyłowego (IRiESP) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego (IRiESD), opracowanych przez operatorów systemu.

Zgodnie z postanowieniami prawa energetycznego obowiązkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej zostały objęte wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne, produkujące energię w odnawialnych źródłach energii bez względu na wielkość mocy źródła czy też ilości energii wyprodukowanej w takim źródle. Aby uzyskać koncesję, przedsiębiorca obok uzyskania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej, wykazania możliwości pozyskania środków finansowych na realizację jej budowy powinien również posiadać warunki techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie takiej działalności. Podmiot planujący rozpoczęcie działalności w zakresie wytwarzania energii wiatrowej jest obowiązany również do udokumentowania tytułu prawnego do obiektów i instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności objętej koncesją. Innymi słowy, konieczne jest zawarcie odpowiednich umów cywilnoprawnych, zapewniających możliwość eksploatacji farm wiatrowych, a w szczególności np. umów dzierżawy czy użytkowania gruntów. Koniecznym jest również przekazanie prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki opisu parametrów urządzeń służących do wytwarzania energii, schematu i opisu sposobu zainstalowania układu pomiarowego ilości produkowanej energii.