W każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być stosowane nieformalne zwołanie zgromadzenia wspólników. Polega ono faktycznie na pominięciu procedury przewidzianej przez kodeks spółek handlowych dotyczącej zwoływania zgromadzeń wspólników. Kwestię tę reguluje przepis art. 240 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Jak z tego wynika, nie zawsze będzie możliwe nieformalne zwołanie zgromadzenia. Musimy mieć bowiem gwarancję, że wszyscy zaproszeni wspólnicy wezmą w nim udział?

Z jakich innych sposobów może skorzystać zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aby prawidłowo zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników?

Czy możliwe jest zawiadomienie wspólników o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia w formie elektronicznej?

Czy wspólnika można skutecznie zawiadomić o zgromadzeniu, wręczając mu zaproszenie osobiście? Czy będzie to zgodne z przepisami?

Czy w przypadku rozpatrywania na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników spraw związanych z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, podziałem zysku czy udzieleniem absolutorium organom spółki, możliwe jest głosowanie w formie pisemnej?

Jakie błędy są najczęściej popełniane przy zwoływaniu zwyczajnych zgromadzeń wspólników?

Kogo należy zawiadomić o zwyczajnym zgromadzeniu wspólników?

Jaką treść powinno mieć zaproszenie na zgromadzenie wspólników?

Czy naruszenie procedury zwoływania zgromadzeń wspólników może mieć negatywne konsekwencje dla podjętych na nim uchwał?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Gospodarczego.