Obligacje są jednymi z najbezpieczniejszych papierów wartościowych. Umożliwiają osiągnięcie zadowalających zysków przy całkowitej niemalże gwarancji ochrony zainwestowanego kapitału, gdyż są to papiery dłużne Skarbu Państwa.

Co to oznacza w praktyce? Zabezpieczeniem obligacji skarbowych jest majątek państwa polskiego, więc możemy być spokojni o zdeponowane środki. W przypadku produktów bankowych, zgodnie z postanowieniami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, depozyty w instytucjach objętych ochroną gwarantowane są do równowartości kwoty 50 tys. euro. Natomiast przy inwestycjach kapitałowych na giełdzie nie występują żadne tego typu mechanizmy gwarancyjne.

Potwierdzenie długu

Obligacja jest niczym innym jak potwierdzeniem faktu istnienia długu państwa wobec osoby, która nabyła ów papier wartościowy. Ministerstwo Finansów działa w imieniu Skarbu Państwa, który jest emitentem obligacji. Jest to o tyle ważne, że państwo zobowiązuje się do spłaty tego długu w ściśle określonym terminie po cenie uwzględniającej premię dla nabywcy obligacji, czyli zysk w postaci odsetek. Poza obligacjami skarbowymi wyróżniamy również obligacje strukturyzowane. Są to produkty finansowe łączące w sobie elementy ochrony kapitału (w dniu zapadalności inwestycji) oraz dające możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnego zysku (dochodowość produktu uzależniona od powiązania z wybranym aktywem bazowym - np. cenami surowców, takich jak spożywcze, energetyczne, indeksami akcjami spółek itp.)

Na wysokość zysku z obligacji skarbowych nie ma wpływu sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych, wahania kursowe na rynku walutowym czy też tempo wzrostu gospodarczego (te aspekty mają kluczowe znaczenie przy produktach ustrukturyzowanych oferowanych przez banki, w których gwarantowane jest oprocentowanie w wysokości 0 proc., zaś to, czy (jeżeli w ogóle) oraz w jakiej wysokości zysk otrzyma klient, zależne jest od odpowiedniej realizacji założonego przez konstruktorów produktu scenariusza inwestycyjnego. Z tego typu niepewnością nie mamy do czynienia przy nabyciu obligacji skarbowych. Oferowany za nabycie obligacji zysk wygląda również bardzo korzystnie w zestawieniu z wynikami osiąganymi przez osoby inwestujące na giełdzie (tylko w ciągu ostatniego roku główny indeks warszawskiego parkietu - WIG20 spadł o ponad jedną trzecią). Natomiast atrakcyjnie oprocentowane bankowe lokaty terminowe cechuje zazwyczaj krótki horyzont inwestycyjny (kilka, najczęściej z przedziału trzy -sześć miesięcy), a w przypadku wcześniejszego wycofania środków z lokaty otrzymujemy jedynie zwrot wpłaconego kapitału. Ponadto większość bankowych lokat cechuje oprocentowanie zmiennie, co z kolei faworyzuje np. dwuletnie obligacje z oprocentowaniem stałym - mamy wtedy gwarancję niezmienionej wysokości oprocentowania w całym okresie. Kolejnym argumentem przemawiającym za np. dwuletnimi obligacjami jest to, że kapitalizacja następuje już po roku, czyli efektywnie otrzymamy nawet więcej środków! Nie bez znaczenia jest również fakt, że w oddziałach PKO BP bądź w punktach obsługi Domu Maklerskiego PKO BP istnieje możliwość założenia indywidualnego konta emerytalnego IKE-Obligacji, przy których zyski z inwestowania zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych (w przeciwieństwie do standardowych terminowych lokat bankowych).