Modernizacja gospodarstw rolnych (Działanie 121) to kontynuacja Działania 11 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w sektorowym Programie Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Przeznaczono na nie prawie 1,8 mld euro. Szacuje się, że z tego działania skorzysta prawie 60 tys. gospodarstw. Wsparcie będzie polegało na zwrocie części poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Udzielane będzie ono na konkretne inwestycje, określone we wniosku o przyznanie pomocy.

Rodzaje inwestycji

Wsparciem będą mogły zostać objęte przedsięwzięcia mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstwa, a także poprawę warunków pracy, utrzymania zwierząt, ochronę środowiska i higienę produkcji.

Będą to mogły być inwestycje typu:

budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli;

zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego;

● zakładanie, modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich;

● zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej, wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej;

● zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie;

● usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub ekonomicznej dotyczącej projektu oraz nadzorem technicznym, związane bezpośrednio z realizacją projektu.

Refundacją z Działania 121 mogą być objęte przedmioty nabyte w formie leasingu. Nie zostanie nią objęty zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich.

Ze wsparcia będą mogli skorzystać osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe i spółki cywilne. Jednym z podstawowych warunków niezbędnych do ubiegania się o pomoc jest prowadzenie działalności rolniczej. Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy będą mieli rolnicy, którzy nie korzystali z działania Inwestycja w gospodarstwach rolnych SPO lub przyznano im dofinansowanie w kwocie do 100 tys. zł. Ci natomiast, którym została przyznana pomoc w przedziałach od 100 do 200 tys. zł lub od 200 do 300 tys. złotych, z nowego działania będą mogli ubiegać się o pomoc kolejno nie wcześniej niż następnym bądź w drugim roku po złożeniu ostatniego wniosku o płatność.