Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 adresowany jest do rolników i przedsiębiorców, do grup obywatelskich, samorządów gminnych, nadleśnictw, organizacji pozarządowych i innych instytucji pracujących na obszarach wiejskich. Ma za zadanie wielokierunkowe wsparcie polskiej wsi, przede wszystkim pomoc rolnikom, którzy nadal chcą prowadzić działalność rolniczą, w podnoszeniu opłacalności swoich gospodarstw rolnych. Wsparciem objęci są również ci mieszkańcy wsi, którzy chcą prowadzić działalność pozarolniczą, głównie przy uruchamianiu własnych firm.

PROW 2007-2013 ma stymulować zrzeszanie się producentów rolnych w grupy producenckie, chronić i rozwijać dziedzictwo kulturowe wsi, wspierać lokalne koalicje na rzecz rozwiązywania problemów i polepszania jakości życia na obszarach wiejskich. PROW został zatwierdzony do realizacji we wrześniu 2007 r. Jego całkowity budżet wynosi około 17,2 mld euro.

Za realizację PROW odpowiedzialne jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instytucje pośredniczące, w tym przede wszystkim Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego i samorządy wojewódzkie. W ubiegłym roku uruchomiono nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących działań:

● Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych obszarach gospodarowania;

● Renty strukturalne;

● Grupy producentów rolnych;

● Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne;

● Modernizacja gospodarstw rolnych;

● Ułatwianie startu młodym rolnikom;

● Program rolnośrodowiskowy;

● Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;

● Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

W kwietniu 2009 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosiła terminy kolejnych konkursów w PROW. Nowością będzie pierwszy raz uruchomiony nabór wniosków w działaniu wspierającym rozwój i tworzenie mikroprzedsiebiorstwa na obszarach wiejskich. W ramach PROW można starać się o następujące rodzaje wsparcia:

Ułatwienie startu młodym rolnikom

W ramach działania młodym rolnikom, rozpoczynającym samodzielne prowadzenie działalności rolniczej, będzie udzielana pomoc w formie jednorazowej premii. Pomoc będzie przyznawana rolnikom o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, którzy przedstawią i będą realizować plan rozwoju działalności rolniczej. Jest to jednorazowa premia w wysokości 50 tys. zł. Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007 - 2013 wynosi 35,2 tys.

Modernizacja gospodarstw rolnych

Działanie ma na celu poprawę konkurencyjności sektora rolnego poprzez zwiększenie efektywności gospodarstw rolnych oraz zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków utrzymania zwierząt. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji PROW, nie może przekroczyć 300 tys. zł. Do realizacji mogą być przyjęte projekty, których wysokość kosztów kwalifikowalnych będzie wynosiła powyżej 20 tys. zł. Ograniczenie to nie dotyczy projektów obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do składowania nawozów naturalnych. Poziom pomocy będzie wynosił maksymalnie od 40 proc. kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą do maksymalnie 75 proc.

Grupy producentów rolnych

Cel działania realizowany będzie przez dostosowanie produkcji prowadzonej w gospodarstwach członków grup producentów rolnych do wymogów rynkowych. Poprzez wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, jej centralizacji i dostawy do odbiorców oraz ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji. Kwota pomocy przewidzianej dla grupy producentów rolnych nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty:

- 100 tys. euro w pierwszym i drugim roku;

- 80 tys. euro w trzecim roku;

- 60 tys. euro w czwartym roku;

- 50 tys. euro w piątym roku.

Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007-2013 wynosi 350 grup producentów rolnych

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

Pomoc polegająca na świadczeniu usług doradczych na rzecz rolników i posiadaczy lasów. Katalog usług doradczych wraz ze zryczałtowanymi maksymalnymi stawkami za ich świadczenie zostanie określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota pomocy dla jednego beneficjenta wynosi nie więcej niż równowartość 1500 euro. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007-2013 wynosi 600 tys.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez promowanie dywersyfikacji działalności i tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz łagodzenie skutków bezrobocia. Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł. Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007- 2013 wynosi 30 tys.

Więcej: www.arimr.gov.pl