ZMIANA PRAWA

Złagodzenie warunków włączania gruntów prywatnych do specjalnych stref ekonomicznych w celu zwiększenia w nich liczby podmiotów gospodarczych to podstawowe założenie projektu zmiany rozporządzenia w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną.

Po wejściu w życie nowych przepisów obniżone zostanie kryterium stopy bezrobocia, innowacyjności i kryterium dotyczące centrów usług wspólnych. Wyniesie ono ok. 50 proc. obecnych wymagań. Znacznie większe złagodzenie wymagań dotyczyć ma usług badawczo-rozwojowych. Dzięki temu łatwiejsze stanie się włączenie gruntu prywatnego do SSE, co w konsekwencji oznacza, że szersza grupa przedsiębiorców będzie miała możliwość skorzystania z pomocy publicznej i realizacji nowych inwestycji nawet w mniej sprzyjających warunkach rynkowych. Zdaniem autorów projektu taka możliwość daje prawie 100-proc. gwarancję powstania nowej inwestycji w krótkim czasie. Stopień obniżenia kryteriów określony został na podstawie analiz przeprowadzonych przez zarządzających strefami na podstawie zgłoszeń inwestorów. W ostatnim czasie inwestorzy sygnalizowali możliwość realizacji inwestycji, jednak pod warunkiem, że określone parametry gospodarcze będą nie wyższe niż proponowane w projekcie.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

32 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE wydano w IV kwartale 2008 r.

Podstawa prawna

● Projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz.U. nr 224, poz. 1477).