Resort gospodarki chce złagodzić kryteria warunkujące włączanie prywatnego gruntu przedsiębiorcy do specjalnej strefy ekonomicznej. Takie rozwiązanie ma przyspieszyć proces inwestycyjny.

ZMIANA PRAWA

Złagodzenie warunków włączania gruntów prywatnych do specjalnych stref ekonomicznych w celu zwiększenia w nich liczby podmiotów gospodarczych to podstawowe założenie projektu zmiany rozporządzenia w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną.
Po wejściu w życie nowych przepisów obniżone zostanie kryterium stopy bezrobocia, innowacyjności i kryterium dotyczące centrów usług wspólnych. Wyniesie ono ok. 50 proc. obecnych wymagań. Znacznie większe złagodzenie wymagań dotyczyć ma usług badawczo-rozwojowych. Dzięki temu łatwiejsze stanie się włączenie gruntu prywatnego do SSE, co w konsekwencji oznacza, że szersza grupa przedsiębiorców będzie miała możliwość skorzystania z pomocy publicznej i realizacji nowych inwestycji nawet w mniej sprzyjających warunkach rynkowych. Zdaniem autorów projektu taka możliwość daje prawie 100-proc. gwarancję powstania nowej inwestycji w krótkim czasie. Stopień obniżenia kryteriów określony został na podstawie analiz przeprowadzonych przez zarządzających strefami na podstawie zgłoszeń inwestorów. W ostatnim czasie inwestorzy sygnalizowali możliwość realizacji inwestycji, jednak pod warunkiem, że określone parametry gospodarcze będą nie wyższe niż proponowane w projekcie.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
32 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE wydano w IV kwartale 2008 r.
Podstawa prawna
● Projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz.U. nr 224, poz. 1477).