Ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej nie musi być tożsame z pełnym zakresem działalności firmy ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym.
ORZECZENIE
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział w Poznaniu wybrała w przetargu na wycenę nieruchomości ofertę firmy Ekspertgrunt. Inny wykonawca, Biuro Usług Inżynierskich Kosztbud, oprotestował wynik przetargu, zarzucając, że do zwycięskiej oferty nie dołączono polisy potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Przedstawione przez zwycięzcę polisy potwierdzały ubezpieczenie tylko jednego zakresu działalności wykonawcy ujawnionego w KRS.
Po stronie zamawiającego przystąpił do postępowania zwycięzca przetargu, wskazując, że prowadzi on działalność w zakresie wyceny nieruchomości, geodezji i kartografii, choć rzeczywiście w Krajowym Rejestrze Sądowym określono szerszy zakres jego działalności. Złożone przez niego polisy odnoszą się do faktycznie wykonywanej działalności i potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający protest w całości oddalił, więc wykonawca odwołał się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. Uznała, że wykonawcy powinni przedstawić polisy potwierdzające posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie rzeczywiście wykonywanej działalności.
Według KIO polisa potwierdzająca posiadanie ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej nie musi być tożsama z pełnym zakresem działalności firmy ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wystarczy, że ubezpieczenie odnosi się do faktycznie wykonywanej przez firmę działalności. Przedstawione przez zwycięskiego wykonawcę polisy ubezpieczeniowe potwierdzały zawarcie umów ubezpieczenia na cały faktycznie wykonywany przedmiot działalności. Odwołujący się wykonawca nie udowodnił, że zakres faktycznie wykonywanej przez zwycięzcę działalności jest szerszy niż zakres objęty polisami. Izba nie uznała za wiarygodny dowód wydruku stron internetowych i zdjęć, które miały świadczyć o prowadzeniu działalności gospodarczej w szerszym zakresie niż objęty ubezpieczeniem. Zatem nie było podstaw do wykluczenia zwycięskiego oferenta.
Sygn. akt KIO/UZP 429/08
OPINIA
Piotr Trębicki
radca prawny, szef zespołu zamówień publicznych w Kancelarii Gessel w Warszawie
Przedmiotem badania przez zamawiającego powinno być tylko ubezpieczenie wykonawców w zakresie zamawianej usługi wyceny nieruchomości. Tak należałoby interpretować to postanowienie s.i.w.z. Wnosząc odwołania dotyczące wyboru ofert konkurentów, musimy także pamiętać, że zamawiający nie jest żadnym cenzorem ani kolejnym organem kontroli państwowej, badającym prawidłowość prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Nie powinien zatem zamawiającego interesować zakres ochrony ubezpieczeniowej wykonawców.