To nie sąd administracyjny ustala, jakie elementy są nowe i oryginalne wzoru przemysłowego, lecz Urząd Patentowy.
ORZECZENIE
Firma Składy Fabryczne Centrum Sztućca złożyła w Urzędzie Patentowym wniosek o unieważnienie wzoru przemysłowego Rękojeść sztućców, z którego uprawniona jest spółka Gerlach. Składy Fabryczne zarzuciły wzorowi brak nowości, gdyż same sprowadzały z Chin sztućce z identyczną rękojeścią na długo przed zgłoszeniem wzoru przez Gerlach. Wzór był także przed datą zgłoszenia prezentowany na targach w Niemczech. Składy przedstawiły dowody: potwierdzone przez polską ambasadę oświadczenie chińskiego kontrahenta, że takie sztućce produkuje, katalog targów, płytę CD z wzorami chińskich sztućców. Urząd dał wiarę dowodom i unieważnił wzór.
Warszawski sąd administracyjny wyrokiem z 11 października 2007 r. uchylił decyzję UP, uznając, że przedstawione dowody nie wystarczą na stwierdzenie braku nowości wzoru. Płyta CD nie pozwala na ustalenie pewnej daty ujawnienia wzoru, wydruk z katalogu nie jest potwierdzony urzędowo, a oświadczenie chińskiej firmy nie potwierdza, że to te same sztućce. Sąd zalecił też UP powołanie dowodu z biegłego co do daty sporządzenia płyty.
W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego Składy Fabryczne zarzuciły wyrokowi naruszenie kodeksu postępowania administracyjnego przez błędne przyjęcie, że z niedokładnie ustalonego stanu faktycznego wynika nowość wzoru oraz nieprzyjęcie przez WSA przedstawionych na rozprawie dowodów.
Sąd skargę oddalił. Przypomniał, że jest związany granicami skargi kasacyjnej, a zarzuty postawione w tejże ostać się nie mogą. Skarżąca zarzuciła WSA naruszenie kodeksu postępowania administracyjnego przez nieustalenie stanu faktycznego, a przecież sąd administracyjny nie działa w oparciu o k.p.a. Należało ewentualnie zarzucić naruszenie k.p.a. przez UP. Podobnie WSA nie powiedział, że wzór był nowy. Stwierdził jedynie, że możliwą nowość wzoru ma zbadać UP w oparciu o szersze badanie stanu faktycznego.
W ten sposób sprawa wraca do UP, który ma ją ponownie przeanalizować w oparciu o wytyczne WSA.
Sygn. akt II GSK 267/08