Cudzoziemcy pochodzący z krajów Unii Europejskiej mogą nabyć w Hiszpanii nieruchomość na takich samych zasadach jak obywatele tego państwa. W Hiszpanii ważne jest, czy kupujemy nieruchomość od pojedynczej osoby fizycznej lub prawnej czy od firmy, której działalność gospodarcza związana jest z nieruchomościami, np. firm budowlanych czy deweloperów. W sytuacji gdy sprzedającym jest tego rodzaju firma, odpowiedzialność za wady ukryte, za wady konstrukcyjne, a także warunki oraz wymagane przez przepisy formalności są większe i będą zawsze z korzyścią dla nabywcy.

Umowa przedwstępna z zaliczką

Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości położonej w Hiszpanii musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Kiedy sprzedawcą jest firma deweloperska, kupujący nie ma zazwyczaj możliwości negocjacji warunków umowy, dlatego też może się tylko zgodzić na propozycję sprzedawcy. Istnieje więc ryzyko wystąpienia nadużyć ze strony dewelopera.

Dlatego hiszpańska ustawa o ochronie konsumentów i użytkowników uważa za nadużywające, nieważne i niezawarte klauzule nienegocjowane indywidualnie, które wbrew dobrej wierze spowodują brak równowagi pomiędzy stronami umowy. Ponadto prawo nakłada na firmę deweloperską dodatkowe obowiązki. Musi ona przede wszystkim przedstawić kupującemu prawo do budowania na danym niezabudowanym terenie, udostępnić dokumentację projektu oraz okazać otrzymanie należnych pozwoleń i zezwoleń administracyjnych, a także podpisany akt odbioru nieruchomości.

W Hiszpanii możliwe jest także zawarcie przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Ma ona na celu, podobnie jak w Polsce, zarezerwowanie praw do nabycia nieruchomości przez określony czas, w zamian za zaliczkę, która jest tym samym pierwszą ratą zapłaty. W razie niedokonania sprzedaży z winy kupującego, zaliczka zostanie zatrzymana przez sprzedawcę. Jeśli wina leży po stronie sprzedawcy, będzie on musiał zwrócić podwójną wartość otrzymanej zaliczki.

Najem nieruchomości

W Hiszpanii występuje rozróżnienie na najem nieruchomości mieszkalnej oraz nieruchomości do użytku innego niż mieszkalny. Jeżeli nieruchomość wynajmowana jest w celu zamieszkiwania, prawo hiszpańskie ustanawia zobowiązania i prawa stron, a także minimum prawne na korzyść dzierżawcy. Chodzi tu o opłatę, wypowiedzenie, kaucję na czas trwania umowy, automatyczną prolongatę terminu, czy też podnajmowanie. Takie postanowienia powinny być przestrzegane.

Jeżeli w umowie najmu pojawią się postanowienia, które będą mniej korzystne niż przewiduje to hiszpańska ustawa o najmach miejskich, będą uznawane za niezawarte, a w ich miejsce wejdą przepisy prawa. Po zawarciu umowy najmu można dokonać wpisu do księgi wieczystej, ale nie jest to w zwyczaju.

80 tys. Polaków przebywało w Hiszpanii ponad 3 miesiące

Źródło: GUS

KOSZTY, JAKIE PONOSI KUPUJĄCY NIERUCHOMOŚĆ W HISZPANII

● opłata notarialna za sporządzenie umowy kupna-sprzedaży - wynosi od 0,4 proc. do 0,8 proc. ceny nieruchomości

● opłata za wpis do księgi - od 0,02 do 0,4 proc. ceny nieruchomości

● jeżeli nieruchomość będzie finansowana z pożyczki bankowej - koszty ustanowienia i wpisu hipotecznego

● inne koszty, na które składają się: tłumaczenia, ubezpieczenia, czynsz spółdzielczy, świadczenia, takie jak elektryczność, woda, światło itp.

SPADEK CEN NIERUCHOMOŚCI

W lutym tego roku ceny mieszkań i domów w hiszpańskich metropoliach spadły (licząc rok do roku) o 11,1 proc. Na wybrzeżu, gdzie nieruchomości masowo były budowane dla zagranicznych inwestorów, ceny spadły o 10,7 proc. Najniższy spadek cen zanotowały ceny nieruchomości na Wyspach Kanaryjskich i Balearach - o 7,6 proc.

Źródło: Tinsa Real Estate Appraisals Ltd