Poprawa efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa dostaw, a także rozwój wykorzystania biopaliw oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko - to główne założenia nowej Polityki energetycznej Polski do 2030 r.
Projekt Polityki energetycznej Polski do 2030 r. znajduje się obecnie w uzgodnieniach międzyresortowych, trafił też do konsultacji społecznych. Dokument opracowany przez rząd w obszarze gazu ziemnego za główny cel określa zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego.
Jednym z priorytetów w przypadku ropy naftowej jest budowa magazynów surowcowych i paliwowych, w tym kawern w strukturach solnych, o pojemnościach zapewniających utrzymanie ciągłości dostaw, w szczególności w sytuacjach kryzysowych.
W sektorach gazu ziemnego i ropy naftowej niezbędne jest również zwiększenie zdolności przesyłowych systemów gazowniczych oraz ropociągów i rurociągów produktowych wraz z infrastrukturą przeładunkową.

Zwiększanie wydobycia gazu

Według projektu polityki do 2030 roku założone ceny uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na poziomie 60 euro/t CO2 powodują, że w strukturze nośników energii pierwotnej nastąpi - maksymalnie w ciągu najbliższych 21 lat - spadek zużycia węgla kamiennego o ok. 16,5 proc. i brunatnego o 23 proc., a zużycie gazu wzrośnie o ok. 40 proc. Wzrost zapotrzebowania na gaz ma być spowodowany przewidywanym cywilizacyjnym wzrostem zużycia tego nośnika przez odbiorców finalnych. Nie dziwi więc, że gaz w tym dokumencie rządowym zajął szczególne miejsce. Określono w tym obszarze zatem kilka strategicznych celów, m.in.: zwiększenie przez polskie przedsiębiorstwa zasobów gazu ziemnego pozostających w ich dyspozycji, zwiększenie możliwości wydobywczych gazu ziemnego na terytorium Polski, zapewnienie alternatywnych źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski.
Działania zmierzające do dywersyfikacji dostaw poprzedzone mają być jednak każdorazowo analizą ekonomiczną pod kątem alternatywnego wykorzystania możliwości pozyskania gazu z surowców krajowych, w tym z zastosowaniem nowych technologii (planowane jest np. rozpoczęcie prac pilotażowych udostępnienia metanu ze złóż węgla kamiennego). Prowadzona polityka sprzyjać ma zatem - jak czytamy w dokumencie rządowym - zrównoważonemu gospodarowaniu krajowymi zasobami gazu, umożliwiającemu rozbudowę bazy rezerw gazu ziemnego na terytorium Polski.
Wśród pozostałych istotnych działań zawartych w Polityce energetycznej Polski do 2030 r. wymienia się ponadto: właściwą politykę taryfową (zachęcającą do inwestycji w złoża krajowe oraz w infrastrukturę liniową związaną z przesyłem i dystrybucją gazu), zabezpieczenie interesów państwa w strategicznych spółkach sektora gazowego i wykorzystanie narzędzi nadzoru właścicielskiego do monitorowania inwestycji.
Oczywiście kluczowe miejsce w polityce energetycznej zajmuje budowa terminalu do odbioru gazu skroplonego oraz niezbędne dla jego właściwego funkcjonowanie zawarcie - na warunkach rynkowych - kontraktów na zdywersyfikowane dostawy gazu ziemnego dla terminalu. Dywersyfikacja dostaw osiągnięta ma być ponadto poprzez budowę systemu przesyłowego umożliwiającego dostawy gazu ziemnego z kierunków północnego, zachodniego i południowego, budowę połączeń międzysystemowych, a także pozyskiwanie przez polskie przedsiębiorstwa dostępu do złóż gazu ziemnego poza granicami kraju.Ropa z regionu Morza Kaspijskiego

Według autorów nowej Polityki energetycznej Polski do 2030 r. główne zagrożenia w obszarze ropy naftowej i paliw to brak wystarczającego zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowca do kraju, a także niebezpieczeństwo monopolistycznego kształtowania jego ceny (co związane jest z ogromną dominacją rynku przez dostawy z jednego kierunku). Aby uniknąć takiej sytuacji, rząd chce zwiększyć stopień dywersyfikacji dostaw (istotne jest nie tylko zwiększenie liczby dostawców, ale również wyeliminowanie sytuacji, w której ropa pochodzi z jednego obszaru, a jej przesył jest kontrolowany przez jeden podmiot). Dywersyfikacja ta ma zostać zrealizowana m.in. poprzez budowę infrastruktury przesyłowej dla ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego.
Drugi z priorytetów to rozbudowa systemu logistyki ropy i paliw, budowa magazynów (kawerny, bazy przeładunkowo-magazynowe). Kolejny to uzyskanie przez polskich przedsiębiorców dostępu do złóż ropy naftowej poza granicami kraju. Rząd planuje w tym celu wspierać m.in. działania w zakresie poszukiwań i eksploatacji na szelfie Morza Bałtyckiego. Kluczowym dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski ma być również zwiększenie ilości ropy przesyłanej tranzytem przez terytorium RP.
WYKORZYSTANIE GAZU
Cele strategiczne Polski w sektorze gazu ziemnego
● zwiększenie przez polskie przedsiębiorstwa zasobów gazu ziemnego pozostających w ich dyspozycji,
● zwiększenie możliwości wydobywczych gazu ziemnego na terytorium Polski,
● zapewnienie alternatywnych źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski,
● rozbudowa systemu przesyłowego i dystrybucyjnego gazu ziemnego,
● zwiększenie pojemności magazynowych gazu ziemnego,
● pozyskanie przez polskie przedsiębiorstwa dostępu do złóż gazu ziemnego poza granicami kraju,
● pozyskanie gazu z wykorzystaniem technologii zgazowania węgla,
● gospodarcze wykorzystanie metanu, poprzez eksploatację z naziemnych odwiertów powierzchniowych.