Od 15 lipca przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze oraz uczelnie mogą składać wnioski na realizację szkoleń, usług doradczych oraz studiów podyplomowych z programu Kapitał Ludzki. To szansa na uzyskanie ponad 400 mln zł na projekty podnoszące i dostosowujące kwalifikacje pracowników i przedsiębiorców do wymogów gospodarki opartej na wiedzy. Na co można dostać wsparcie z UE?
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach stwarza szerokie możliwości organizacji projektów szkoleniowych i doradczych o zasięgu ponadregionalnym i ogólnopolskim dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw. Uczestnikami szkoleń i doradztwa mogą być pracownicy wydelegowani przez swoich pracodawców oraz kadry zarządzające przedsiębiorstw, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Na jaką kwotę z unijnej puli mogą liczyć przedsiębiorcy? W przypadku szkoleń ogólnych małe i średnie firmy mogą liczyć na 80 proc. dopłaty z Europejskiego Funduszu Społecznego, a duże na 60 proc. Natomiast dla szkoleń specjalistycznych wysokość dofinansowania wynosi 45 proc. dla firm z sektora MŚP i 35 proc. dla firm dużych. W przypadku usług doradczych przedsiębiorca może liczyć na dofinansowanie w wysokości 50 proc. wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na pokrycie kosztów doradztwa.
Pracownicy przedsiębiorstw i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą również uczestniczyć w studiach podyplomowych. Mają oni szansę na dofinansowanie 80 proc. wydatków bezpośrednio związanych z realizacją danych studiów podyplomowych.
Dla firm, które będą starały się o uzyskanie dofinansowania w ramach Poddziałania 2.1.1, ważną informację stanowi fakt, że maksymalny okres realizacji projektów wynosi dwa lata. Projekt powinien również charakteryzować się innowacyjnym podejściem, promować zasady równych szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. Zanim przystąpi się do realizacji projektu, warto zapoznać się z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej i wysokości dofinansowania projektu, które znajdują się w wytycznych dla projektodawców ubiegających się o wsparcie z Poddziałania 2.1.1 Programu Kapitał Ludzki.
Dodatkowo w ramach działań szkoleniowo-doradczych można w niedużym procencie sfinansować zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia i systemów informatycznych, a także zaadaptować budynki, pomieszczenia i miejsca pracy, w których odbywać się będą szkolenia na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Adresem, pod który przedsiębiorcy powinni zgłaszać się po dofinansowanie swoich projektów, jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.