• Czy wymóg towarzystw wysyłania przez klientów pism z rezygnacją z indeksacji może budzić zastrzeżenia prawne?
- Sam mechanizm indeksacji przewidziany w ogólnych warunkach ubezpieczeń jest dopuszczalny. Wskaźnikiem indeksacji może być inflacja lub inny wskaźnik niezależny od ubezpieczyciela i dający się zweryfikować ubezpieczającemu. Informacja o indeksacji powinna być jednak przesyłana listem poleconym, żeby zakład ubezpieczeń miał dowód wysłania takiej informacji i odebrania jej przez adresata. Samo przyjęcie milczącego akceptu jest możliwe, choć z punktu widzenia klienta lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zasady, że opłacenie składki w starej wysokości oznacza brak akceptacji indeksacji.
• Czy podobny mechanizm można stosować w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia?
- W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o dodatkowe opcje przyjęcie mechanizmu milczącego akceptu nie powinno mieć miejsca. Przedstawienie przez zakład ubezpieczeń propozycji rozszerzenia zakresu ubezpieczenia/przedłużenia umowy należy uznać za propozycję zmiany umowy ubezpieczenia.
• W jakich warunkach może zostać ona przyjęta?
- Aby taka zmiana nastąpiła, konieczne jest przyjęcie oferty zakładu ubezpieczeń przez ubezpieczającego. Ubezpieczający może złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty ubezpieczyciela w dowolnej formie, o ile tylko - zgodnie z art. 60 k.c. - to konkretne zachowanie ubezpieczającego w sposób dostateczny uzewnętrznia jego wolę przyjęcia oferty. Milczenie samo w sobie nie uzewnętrznia nic, więc samo w sobie nie może być interpretowane jako oświadczenie woli o przyjęciu oferty. Dlatego zmiana umowy zgodnie z ofertą zakładu ubezpieczeń może być skutkiem milczenia jednej ze stron tylko wtedy, gdy zainteresowane strony uzgodnią między sobą wcześniej taki skutek. Jeżeli wcześniej takiego porozumienia nie było, to żadna ze stron umowy nie może interpretować milczenia drugiej strony jako zgody na modyfikację umowy.