Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej to - zdaniem organizacji pracodawców - jedno z najważniejszych zadań dla rządu na II półroczre.
Choć w I półroczu udało się wprowadzić do ustaw zmiany sugerowane przez organizacje pracodawców - wiele kwestii nadal wymaga uregulowania. Sprawą, która budzi emocje, jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadzono bowiem możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, jak również uzyskania wiążących interpretacji dotyczących np. składek na ubezpieczenie społeczne - co podkreśla krakowska izba gospodarcza i PKPP Lewiatan. Nie są to jednak zmiany, które w pełni satysfakcjonują pracodawców, o czym mówi Konfederacja Pracodawców Polskich.
Brak również rozwiązań dotyczących prawa pracy. Nadal otwarta jest kwestia porzucenia pracy przez pracownika.
- Należy wprowadzić instytucję porzucenia pracy oraz expressis verbis możliwość wystąpienia przez pracodawcę o odszkodowanie od osoby porzucającej pracę - proponuje KPP. Wiele kwestii zawartych w kodeksie pracy budzi również wątpliwości interpretacyjne lub w ogóle nie jest uregulowanych.
Na ankietę GP nie odpowiedział BCC.

Trzy najważniejsze rzeczy, jakie dzięki inicjatywie organizacji pracodawców zostały przygotowane w I półroczu

KPP
• liberalizacja ustawy kominowej - ustawa czeka na decyzję prezydenta
nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
• przyjęte uwagi do projektu ustawy o udzielaniu informacji gospodarczych
KIG
• projekt nowej ustawy o PPP
• nowelizacje ustaw zgłaszane przez Komisję Przyjazne Państwo
• nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
PKPP LEWIATAN
• zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
• prace nad kolejnym etapem zmian w ww. ustawie w zakresie prawa gospodarczego
• rozpoczęcie prac nad emeryturami pomostowymi
ZRP
• przedłużenie daty wejścia w życie podpisu elektronicznego w rozliczeniach z ZUS
• projekty zgłoszone na forum Nadzwyczajnej Komisji Przyjazne Państwo, dotyczące np. zmian w ustawie o ryczałcie

Jakie sprawy ważne dla biznesu nie zostały poruszone, a wymagają pilnego zajęcia się nimi?

KPP
• nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie spełniła oczekiwań przedsiębiorców
• wprowadzenie wcześniejszych emerytur
• obniżenie stawek akcyzy na paliwa
• kwestia porzucenia pracy przez pracowników
KIG
• nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - kwestie jeszcze nieporuszone, jak prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej w systemie informatycznym
• ustawa o podatku od towarów i usług (opracowanie od podstaw)
• nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
PKPP LEWIATAN
• prawo pracy
• zmiana rozdziału środków na finansowanie szkół średnich i wyższych
• uchylenie ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych lub wydanie rozporządzenia do ustawy, umożliwiającego wydawanie zezwoleń na budowę sklepów wielkopowierzchniowych
• zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tzw. złotej akcji
• zdefiniowanie roli mediów publicznych i zasad korzystania przez nie z pomocy publicznej
ZRP
• nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
• rozstrzygnięcie problemu skrócenia okresu archiwizowania kopii dokumentów fiskalnych

Priorytety na II półrocze: co z punktu widzenia biznesu wymaga szybkich rozwiązań?

KPP
• przyspieszenie prywatyzacji i deregulacja gospodarki
• nowa podstawa prawna dla PPP i przyjęcie ustawy o emeryturach pomostowych
• reforma ochrony zdrowia
• uproszczenie zasad rejestracji działalności gospodarczej
• kodeks pracy
• maksymalne skrócenie czasu kontroli pracy w firmie w roku kalendarzowym
KIG
• nastawienie Ministerstwa Finansów, dla którego potrzeby gospodarki powinny być priorytetem
• usuwanie barier dla rozwoju małych i średnich firm
• współpraca wszystkich partnerów społecznych
PKPP LEWIATAN
• nowy kodeks pracy
• dodatkowe kancelarie komornicze
• uchwalenie ustawy o emeryturach pomostowych i wypłatach emerytur kapitałowych z OFE
• uchwalenie pakietu ustaw ułatwiających realizację wszystkich inwestycji, nie tylko na Euro 2012
ZRP
• projektowane przyznanie zwolnień w podatku od osób prawnych dla izb gospodarczych
• sprawa nierówności pracobiorców i osób z działalnością gospodarczą, np. w zakresie praw do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych.