Jak skonstruować zapisy umowy najmu lokalu biurowego czy pomieszczenia na prowadzenie działalności gospodarczej?
Zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego, jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca. Strony mogą określić jedynie dłuższy aniżeli trzymiesięczny termin wypowiedzenia. Jeżeli umowa nie określa terminów płatności czynszu, jest on płatny miesięcznie.
Powyższe regulacje nie odnoszą się jednak do kwestii wypowiedzenia najmu zawartego na czas oznaczony. W praktyce przyjmuje się, że zastosowanie mieć będzie art. 673 par. 3 k.c., zgodnie z którym, jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.
Przedsiębiorcy wynajmując lokal biurowy czy magazynowy powinni dokonać kalkulacji, co jest bardziej dla nich korzystne: zawarcie umowy na czas oznaczony czy nieoznaczony. Bardziej trwałym stosunkiem prawnym jest zawarcie umowy najmu na czas oznaczony. Dzięki temu każda ze stron będzie mogła wypowiedzieć umowę tylko w przypadkach wymienionych w umowie. W interesie najemcy, jak i wynajmującego leży określenie zdarzeń, w których mogą oni umowę wypowiedzieć. Jeżeli strony nie określą takich zdarzeń, umowa będzie niemożliwa do rozwiązania, a strona będzie związana jej postanowieniami do czasu, na który umowa najmu została zawarta. Nie można zapomnieć jednak o pozytywnych aspektach umowy najmu zawartej na czas oznaczony, bowiem w takiej sytuacji najemca ma pewność, że do czasu zakończenia obowiązywania umowy będzie mógł korzystać z lokalu. Z drugiej strony interesy wynajmującego są również zabezpieczone, gdyż najemca nie będzie mógł w dowolnym momencie wypowiedzieć umowy, a w związku z tym będzie płacił czynsz do czasu, w którym umowa z mocy jej postanowień wygasa.
Jeżeli jednak przedsiębiorca uzna, że umowa najmu na czas nieokreślony będzie dla niego korzystniejsza, powinien ocenić, jakie terminy wypowiedzenia będą dla niego najbardziej korzystne. Okres wypowiedzenia powinien być określony w taki sposób, aby strona miała możliwość znalezienia kolejnego lokalu, w którym będzie mogła prowadzić działalność. Określenie odpowiednich terminów wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony leży również w interesie wynajmującego. W takiej sytuacji wynajmujący powinien obrać terminy wypowiedzenia tak, żeby miał czas na zawarcie kolejnej umowy najmu, a dzięki temu zachował płynność finansową.
Strony umowy najmu, niezależnie czy zawartej na czas oznaczony czy nie, mogą zawsze rozwiązać umowę za porozumieniem stron.