Sejm uchwalił ustawę nowelizującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy wreszcie doczekali się możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej. Takie uprawnienie przysługuje jednak tylko tym przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę. Jeżeli działalność gospodarczą chciałaby zawiesić firma działająca w formie spółki prawa cywilnego, to wówczas działalność powinni zawiesić wszyscy jej wspólnicy.

Zawieszenie na wniosek

Działalność zawieszana jest na wniosek przedsiębiorcy, który należy złożyć do pionu prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej. We wniosku należy określić przedsiębiorcę, podać datę, od której będzie zawieszone prowadzenie działalności, oraz wskazać, na jaki okres została ona zawieszona. Może to być okres od miesiąca do 24 miesięcy. Przedsiębiorca sam decyduje o jego długości.

Natomiast dniem, od którego zostanie zawieszona działalność, będzie pierwszy dzień następnego miesiąca po tym, w którym złożono wniosek. Również odwieszenie działalności gospodarczej nastąpi na wniosek przedsiębiorcy. Gdyby zaś przedsiębiorca nie dopełnił wszystkich formalności związanych z odwieszeniem działalności gospodarczej, to zostanie wykreślony z ewidencji.

Uprawnienia przy zawieszeniu

W okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie będzie musiał płacić zaliczek na poczet podatku dochodowego, a także składać deklaracji VAT. Nie musi też w tym czasie opłacić składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne. Natomiast w tym czasie może ubezpieczyć się dobrowolnie w ZUS.

Nie będzie mógł jednak osiągać dochodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ani zatrudniać na umowie o pracę pracowników. Jednak będzie mógł regulować zobowiązania pochodzące z okresu przed zawieszeniem działalności.

Niekompletne wnioski

Organy administracji publicznej nie będą mogły odmówić przyjęcia niekompletnego wniosku od przedsiębiorcy. Muszą go przyjąć, a przedsiębiorca we wskazanym terminie dołączy brakujące dokumenty.

Takie rozwiązanie jest istotne dla przedsiębiorcy dlatego, bo pozwoli uniknąć mu przedawnienia roszczeń. Na przykład wówczas, gdy kończy się już termin na złożenie wniosku, odmowa przyjęcia go może skutkować właśnie zaistnieniem takiego przedawnienia. Tymczasem nowa regulacja umożliwia przyjęcie niekompletnego wniosku, co pozwoli przedsiębiorcy zachować termin do jego złożenia. Przyspieszy to też tok załatwiania przez niego sprawy.

W dodatku organ administracji publicznej nie może żądać złożenia dokumentów, wówczas gdy obowiązek złożenia ich nie wynika z samego prawa.

Wydawanie interpretacji

W noweli została też uregulowana sprawa wydawania pisemnych interpretacji przez organy administracji publicznej oraz państwowe jednostki administracyjne. Interpretacje będą wydawane nie tylko przez organy podatkowe, ale na przykład również przez ZUS na wniosek przedsiębiorcy. Sprawa, która ma być przedmiotem interpretacji, powinna zostać dokładnie opisana przez przedsiębiorcę oraz dotyczyć jego autentycznego problemu. W dodatku przedsiębiorca powinien zaproponować rozwiązanie, które chce zastosować. Gdyby w wymaganym terminie nie otrzymał na piśmie interpretacji z organu, to wówczas przyjmuje się, że zaproponowana przez niego stanowisko jest właściwe.

Termin zawieszenia działalności

2 lata

Przedsiębiorca będzie mógł zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od miesiąca do 24 miesięcy.