Kupując działkę budowlaną, nie zawsze możemy od razu rozpocząć na niej prace budowlane. Zdarza się bowiem, że na działce tej znajdują się przeszkody, które uniemożliwiają nam rozpoczęcie budowy. Jedną z takich przeszkód może być stary budynek, który musimy rozebrać.

Rozbiórka budynku

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane rozbiórka obiektu budowlanego podlega takim samym rygorom jak budowa nowego budynku. Oznacza to, że nawet jeżeli na kupionej przez nas działce znajduje się budynek, który w ogóle nie nadaje się do użytkowania, to i tak będziemy musieli wystąpić o pozwolenie na jego rozbiórkę. Pozwolenie takie wydaje co do zasady starosta. W niektórych wypadkach uzyskanie takiego pozwolenia nie jest jednak konieczne. Przede wszystkim pozwolenia na rozbiórkę nie wymagają budynki, które nie są wpisane do rejestru zabytków i nie są objęte ochroną konserwatorską, a jednocześnie mają wysokość poniżej 8 metrów i ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości. Pozwolenia nie wymagają też obiekty i urządzenia budowlane, których budowa nie wymagała pozwolenia. Chodzi tu przed wszystkim o obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, wolno stojące budynki gospodarcze, altany i wiaty oraz przydomowe oranżerie - o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 25 mkw.

W przypadku, gdy do rozbiórki nie jest wymagane pozwolenie, właściciel działki, który chce przystąpić do prac rozbiórkowych, musi dokonać jedynie zgłoszenia tego faktu w starostwie, określając rodzaj, zakres i sposób wykonania prac. Urząd może jednak zdecydować, że zgłaszana rozbiórka wymaga pozwolenia. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy rozbiórka mogłaby wpłynąć np. na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych czy stanu środowiska.

Usuwanie słupów

Bardzo często zdarza się, że rozpoczęcie robót budowlanych uniemożliwia stojący na działce np. słup elektryczny, który sprawia, że zaprojektowany dom nie zmieści się w granicach działki. Usunięcie lub przesunięcie urządzenia do przesyłu energii elektrycznej, wody czy gazu wymaga zgody ich właściciela, czyli np. zakładu energetycznego, przedsiębiorstwa wodociągowego, gazowni czy operatora telefonii komórkowej lub telewizji kablowej. W praktyce uzyskanie takiej zgody jest bardzo trudne, jeżeli okaże się, że właściciel urządzeń przesyłowych postawił je na naszej działce, może nie udać nam się ich likwidacja lub przesunięcie. Z tego względu tak ważne jest sprawdzenie, czy urządzenia znajdują się na naszej działce legalnie. Jeżeli urządzenia te nie widnieją w dokumentacji geodezyjnej na mapach, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zakład postawił je nielegalnie. Jeżeli mamy takie przypuszczenia, to powinniśmy sprawdzić, czy zakład dysponuje jakąkolwiek umową z poprzednim właścicielem, z której by wynikało, że wyraża on zgodę na to, żeby urządzenia zostały postawione na jego działce. Udowodnienie faktu, że urządzenia przesyłowe zostały postawione na naszej działce legalnie, jest obowiązkiem przedsiębiorstwa.

Jeżeli okaże się, że urządzenia przesyłowe znajdują się na naszej działce bezprawnie, to możemy żądać od ich właściciela usunięcia ich na jego koszt. Jeżeli natomiast urządzenia te zostały postawione na działce legalnie, to jedyne, co nam pozostaje, to żądanie od ich właściciela wykupienia terenu, na którym się one znajdują, albo ustalenia czynszu za korzystanie z naszego gruntu.

Wycinka drzew

Wielu właścicieli nieruchomości nie zdaje sobie sprawy z faktu, że na wycięcie drzewa, nawet uschniętego lub tzw. samosiejki, potrzebna jest zgoda. Zgodę taką wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeżeli nasza działka jest działką leśną, to zgodę na usunięcie drzewa wydaje dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W takim jednak przypadku możliwe jest jedynie usunięcie drzew na powierzchni nie większej niż 450 mkw., nie więcej jednak niż z 20 proc. powierzchni działki.

Wniosek o usunięcie drzewa właściciel nieruchomości powinien złożyć w wydziale ochrony środowiska urzędu gminy, w której położona jest nieruchomość. Do wniosku trzeba dołączyć dokument stwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, np. akt notarialny czy odpis księgi wieczystej. Poza tym trzeba podać przyczynę i termin zamierzonego usunięcia, gatunek drzewa, obwód jego pnia oraz przypuszczalny wiek drzewa (usunięcie drzewa, które nie ma pięciu lat, nie wymaga bowiem pozwolenia). Urzędnicy mogą uzależnić wydanie pozwolenia od spełnienia przez właściciela działki obowiązku przesadzenia drzewa lub krzewów w inne miejsce lub posadzenia nowych. Za bezprawne usunięcie drzewa grozi kara finansowa.

POZWOLENIA I ZEZWOLENIA

Kiedy nie jest wymagane pozwolenie na rozbiórkę domu:

• jeżeli budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatorską, a jednocześnie jest nie wyższy niż 8 metrów i jego odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości

• jeżeli do wybudowania obiektu nie jest wymagane pozwolenie na budowę

Kiedy nie jest potrzebne zezwolenie na usunięcie drzewa z działki:

• drzewa lub krzewu owocowego, jeżeli nie znajdują się one na działce wpisanej do rejestru zabytków oraz nie są odmianami ozdobnymi

• drzewa lub krzewu nie starszych niż 5 lat, bez względu na ich rodzaj

Podstawa prawna

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880).