Obszary cenne przyrodniczo podlegają różnym formom ochrony, regulowanym aktami prawnymi. Część z nich, jak na przykład rezerwaty przyrody, wyłączona jest z prowadzenia działalności gospodarczej, na niektórych innych dopuszczona jest ograniczona działalność (np. parki narodowe).

Wspieranie rozwoju

Europejska Sieć Natura 2000 utworzona została dla zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za zagrożone w skali Europy. Wobec tak zdefiniowanych celów wydawać by się mogło, że na obszarach cennych przyrodniczo nie jest możliwa działalność gospodarcza. Jednak nie jest to do końca prawdą. Należy pamiętać, że ochrona środowiska może być realizowana w sposób czynny i aktywny. Także Unia Europejska dostrzega potrzebę promocji związków między działalnością małych i średnich przedsiębiorstw a ochroną i stanem bioróżnorodności.

Bank Ochrony Środowiska, który zgodnie ze swoją misją i strategią jest bankiem przyjaznym klientom i naturalnemu środowisku, wspierającym rozwój zrównoważony, posiada w swojej ofercie różnorodne produkty skierowane do sektora finansów publicznych i przedsiębiorców. Wśród oferowanych produktów warto zwrócić uwagę na pakiet ekologiczny kierowany do firm - inwestorów, wykonawców czy producentów, którzy prowadzą lub podejmują działalność wspomagającą ochronę środowiska. Mamy tu na uwadze bardzo różnorodną działalność - i taką, która w sposób oczywisty kojarzy się z generowaniem efektów ekologicznych - oczyszczanie ścieków, zagospodarowanie odpadów, jak i szeroką gamę przedsięwzięć pośrednio generujących efekty ekologiczne. Przykładem takich działań może być uprawa roślin energetycznych, produkcja biogazu z odpadów roślinnych czy zwierzęcych.

Elementy pakietu

Pakiet ekologiczny obejmuje: prowadzenie rachunku, udostępnienie certyfikowanego podpisu elektronicznego, usługi bankowości internetowej oraz szereg innych produktów depozytowych i kredytowych. Warunki skorzystania z tej oferty oceniamy jako atrakcyjne i mamy nadzieję, że nasi klienci też będą mieli taką opinię.

Dodatkowym elementem oferowanym klientom pakietu ekologicznego jest doradztwo ekologiczne, realizowane przez specjalistyczną kadrę bankową, dotyczące np. specyfiki wymagań formalno-prawnych w zakresie prawa środowiskowego. Ta usługa wydaje się szczególnie ciekawa dla klientów, którzy planują podjąć działania na obszarach cennych przyrodniczo. Dla klientów korzystających z pakietu ekologicznego ogłosiliśmy konkurs Wygrywasz Ty, wygrywa natura, w którym przewidzieliśmy nagrody dla klientów wprowadzających najciekawsze rozwiązania służące ochronie środowiska. Pula środków przeznaczonych na nagrody to 100 tys. zł.

Zakres kredytowania

Oferta BOŚ nie ogranicza się do pakietu ekologicznego. Oferujemy kredyty na przedsięwzięcia proekologiczne, w tym niżej oprocentowane kredyty preferencyjne. Zakres możliwych do kredytowania przedsięwzięć oraz szczegółowe warunki są różne w poszczególnych województwach. Oprocentowanie kredytów uzależnione jest od stopy redyskontowej weksli i aktualnie (przy s.r.w. = 6%) zmienia się od 3 proc. do 5,1 proc. W ramach kredytów preferencyjnych udzielanych przez BOŚ we współpracy z WFOŚiGW kredytować można m.in. modernizację systemów grzewczych, budowę przydomowych oczyszczalni itp. Jeśli zatem prowadzimy działalność (lub po prostu mieszkamy) na obszarach cennych przyrodniczo, możemy dzięki preferencyjnym kredytom BOŚ zdecydować się na inwestycję, która ograniczy nasze negatywne oddziaływanie na otoczenie.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na kredyty na przedsięwzięcia agroturystyczne. Dzięki linii kredytowej uruchomionej we współpracy z EFRWP Counterpart Fund finansujemy modernizację i rozbudowę bazy gastronomicznej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej. Kredyty mogą być udzielane rolnikom, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, spółkom handlowym i innym podmiotom prawnym, które podejmują działania agroturystyczne na terenie wsi i miast do 20 tys. mieszkańców. Jeżeli zdecydujemy się na kredyt w kwocie do 50 tys. zł, to sfinansować nim możemy nawet 100 proc. udokumentowanych kosztów zadania, a oprocentowanie jest zmienne i wynosi 0,80 s.r.w. (aktualnie 4,8 proc. w skali roku).

Wśród zadań realizowanych na obszarach cennych przyrodniczo mogą znaleźć się i takie, które uzyskały wsparcie środkami UE. W takim przypadku BOŚ proponuje ofertę europejską, obejmującą zarówno kredyty pomostowe, jak i kredyty na zbilansowanie źródeł finansowania zadania.

To, co wyróżnia Bank Ochrony Środowiska spośród innych banków, to przede wszystkim profesjonalna kadra ekologiczna pomagająca w przygotowaniu najkorzystniejszego montażu finansowego zadania, z uwzględnieniem dostępnych w BOŚ kredytów preferencyjnych.