Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia nie mogą ograniczać kręgu wykonawców zdolnych do wykonania kontraktu
ORZECZENIE
Szpital Wojskowy w Żarach ogłosił przetarg na dostawę gamma kamery SPECT. Siemens oprotestował specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zarzucił, że zamawiający ustalił parametry techniczne w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Spór dotyczył m.in. wymogu maksymalnego obciążenia łóżka pacjenta. Zamawiający wymagał minimum 200 kg. Według wykonawcy to za dużo. Zamawiający oddalił protest argumentując, że parametry przekładają się na jakość wykonywanych badań SPECT. Siemens odwołał się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie. Nakazała zamawiającemu dokonanie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznała, że parametr maksymalnego obciążenia łóżka na poziomie 200 kg ogranicza w sposób nieuzasadniony krąg potencjalnych wykonawców. Przypomniała, że opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać sformułowań, które powodują uprzywilejowanie określonych wykonawców lub dyskryminowanie innych. Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt, jak również z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta. Dyskryminacja wykonawców następuje także, w sytuacji gdy wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia są na tyle rygorystyczne, że nie są uzasadnione potrzebami zamawiającego, a przy tym ograniczają krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.
Według Izby szpital nie udowodnił, że wymagana nośność łóżka była podyktowana względami użytkowymi lub diagnostycznymi. Nie wystarczy zdaniem arbitrów wskazanie przez zamawiającego na tendencję wzrostową otyłości w społeczeństwie. To, że rocznie trafia do szpitala ok. 5 pacjentów o wadze przekraczającej 180 kg, nie oznacza, że wszyscy ci pacjenci wymagają w każdym przypadku badania gamma kamerą SPECT. Ponadto wymaganie w zakresie nośności lóżka pacjenta min. 200 kg nie zabezpieczy przypadków wykonania badań pacjentów o wadze przekraczającej 200 kg, które również mogą występować w naszym społeczeństwie.
Sygn. akt: KIO/UZP 423/08
OPINIA
KAMILA PODWAPIŃSKA
prawnik z kancelarii Sikorski & Majewski Spółka Adwokacka
Wyrok KIO w pełni podtrzymuje dotychczasową linię doktryny w zakresie wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. W postępowaniu bez wątpienia doszło do naruszenia zasad o których mowa w art. 7 p.z.p. Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie przdsiębiorcom dostępu do rynku, poprzez uniemożliwienie rynkowej konfrontacji oferowanych przez nich produktów. Skoro jedynym wyjściem dla odwołującego dopuszczającym go do udziału w postępowaniu byłby zakup przedmiotu zamówienia u innego uczestnika postępowania, nie może być mowy o zachowaniu mechanizmów wolnej konkurencji. Podkreśla to również fakt, że zamawiający nie znalazł racjonalnego wytłumaczenia dla określenia parametrów w sposób, w jaki uczynił to w s.i.w.z. Gdyby parametry, o które toczył się spór, były jednocześnie elementami ocennymi lub stanowiłyby część opisu przedmiotu zamówienia zawartego w ogłoszeniu, nieuniknione byłoby unieważnienie postępowania, wobec niemożliwości modyfikacji specyfikacji (ogłoszenia) w tym zakresie.