Dużym firmom trudniej ubiegać się o unijne dotacje, ze względu na fakt, iż większość programów wspierających nowe inwestycje w obszarze rozwoju innowacyjności i konkurencyjności nakierowana jest na dofinansowywanie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jak więc mogą ubiegać się o dotacje?
Preferencje wspierania sektora MŚP widoczne są zarówno w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), realizowanego na szczeblu centralnym, jak i w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) poszczególnych województw.
Ze środków PO IG dofinansowanie otrzymają inwestycje o wartości od 2 do 40 mln euro (Działanie 4.4 PO IG - Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym) oraz powyżej 40 mln euro (Działanie 4.5 PO IG - Nowe inwestycje o dużym znaczeniu dla gospodarki). Z kolei przedsięwzięcia o wartości nieprzekraczającej 2 mln euro mogą startować w konkursach o dotacje w ramach jednego z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji.
Na dotacje dla dużych podmiotów przeznaczono jedynie 30 proc. budżetu Działania 4.4 PO IG, tym samym, walka o dotacje wśród dużych firm może się okazać naprawdę zacięta, a wsparcie dostaną tylko najbardziej innowacyjne projekty. Z kolei budżet Działania 4.5 PO IG został podzielony z myślą o wsparciu dużych przedsiębiorstw - na dotacje dla nich przeznaczono 75 proc. środków. Pozostała część budżetów obu Działań zostanie rozdysponowana pomiędzy MŚP.
Z kolei pozyskanie wsparcia przez dużego przedsiębiorcę w ramach RPO jest uniemożliwione lub znacząco utrudnione. Większość województw ogranicza beneficjentów swoich RPO jedynie do MŚP. Jedynie woj. warmińsko-mazurskie stworzyło odrębne Poddziałanie przeznaczone dla dużych przedsiębiorstw. Dodatkowo, kilka województw (kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie) zastrzegło w swoich programach możliwość warunkowego wsparcia dla dużych spółek, ale jedynie w absolutnie wyjątkowych i ekonomicznie uzasadnionych przypadkach, kiedy wartość inwestycji nie przekroczy 2 mln euro oraz realizacja przedsięwzięcia będzie niosła ze sobą znaczną korzyść dla rozwoju regionu.
Z punktu widzenia dużego przedsiębiorcy planującego przedsięwzięcie inwestycyjne o względnie niewielkiej wartości (do 2 mln euro), warto rozważyć rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu lub zakup droższych, bardziej innowacyjnych środków trwałych i rozwiązań technologicznych, w celu zwiększenia całkowitej wartości wydatków inwestycyjnych powyżej 2 mln euro i tym samym zakwalifikowania projektu do wsparcia w ramach PO IG, gdzie szanse na uzyskanie wsparcia dla dużych podmiotów są znacznie większe.