Wielka Brytania stosuje zasadę traktowania narodowego, zgodnie z którą cudzoziemcy traktowani są tak samo, jak obywatele Wielkiej Brytanii. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców nie jest zatem poddane żadnym ograniczeniom. Dotyczy to przede wszystkim obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz OECD. Brytyjczycy mają też bardzo dobrze rozbudowaną bazę najmu lokali mieszkalnych.

Wynajęcie nawet na 25 lat

W związku z bardzo wysokimi cenami nieruchomości w Wielkiej Brytanii wykształcił się system wynajmu nieruchomości. Możliwe więc jest wyodrębnienie tzw. leasehold, które jest najczęściej stosowaną zasadą umów o wynajem. W takiej umowie znajduje się zapis dotyczący okresu wynajmu, który zazwyczaj obejmuje 21-25 lat. Opłaty za ten okres są ustalane w umowie, czasami ustala się również pewien początkowy okres najmu wolny od opłat. Druga zasada stosowana w tej formie najmu to następujące co pięć lat dostosowywanie wysokości opłat do aktualnych cen na rynku nieruchomości.

Umowy najmu niemal zawsze zawierają klauzule arbitrażowe, które ułatwiają rozstrzygnięcie sporu, w przypadku gdy właściciel i najemca nie są w stanie uzgodnić poziomu opłat akceptowalnych dla obu stron. Jedną z zasad jest także ubezpieczenie nieruchomości przez właściciela z przeniesieniem obowiązku płacenia składek na najemcę.

Kolejne zasady dotyczą obowiązków najemcy, na które składają się obowiązki pokrywania wszelkich wydatków związanych z remontami i reparacjami, jak również utrzymywania nieruchomości w stanie zgodnym z ustalonymi standardami.

Umowa najmu może także zawierać klauzulę zezwalającą najemcy na podnajem części dzierżawionej powierzchni nieruchomości stronie trzeciej po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela. Zasadą jest także, że w sytuacji gdy najem dotyczy części budynku lub biurowca, najemca płaci na rzecz właściciela pewną określoną proporcję kosztów ogólnych utrzymania nieruchomości oraz kosztów związanych z użytkowaniem części nieruchomości dostępnych dla wszystkich najemców. Takie opłaty noszą nazwę service charges.

Możliwość negocjacji

Nie wszystkie z wymienionych powyżej zasad wynajmu lokali w Wielkiej Brytanii właściciel nieruchomości będzie chciał z nami negocjować. Można jednak spróbować umówić się z wynajmującym, że będziemy mogli wypowiedzieć umowę najmu po zakończeniu określonego czasu np. 5-10 lat. Trzeba jednak pamiętać, że w takim wypadku możemy zostać zobowiązani do znalezienia trzeciej strony, która przejmie nasze zobowiązania wobec właściciela nieruchomości w przypadku wypowiedzenia przez nas umowy najmu przed terminem jej wygaśnięcia.

W Szkocji, Anglii i Walii powierzchnie biurowe, budynki, magazyny itp. wykorzystywane do celów prowadzenia działalności gospodarczej podlegają lokalnym podatkom od nieruchomości niezależnie od poziomu dochodów właściciela/najemcy. W tym celu każda nieruchomość ma przypisaną wartość, która zależy od wielkości i lokalizacji. Podatek jest nakładany jako określony procent tej wartości.

Ważne!

Umowa najmu może zawierać klauzulę zezwalającą najemcy na podnajem części powierzchni nieruchomości stronie trzeciej. Najczęściej trzeba jednak na to uzyskać zgodę właściciela