Sejm zajmie się dzisiaj projektem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Komisja Gospodarki, do której skierowany został projekt w marcu, będzie domagała się uchwalenia go już podczas tego posiedzenia parlamentu. Projekt przewiduje możliwość: zawieszania działalności gospodarczej na okres od miesiąca do 24 miesięcy przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, a także występowania o interpretację przepisów do organów administracji publicznej.

Przerwa w działalności

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników będzie mógł zrobić przerwę w działalności gospodarczej nawet na dwa lata. Gdy zaś prowadzi działalność w formie spółki prawa cywilnego, to wówczas działalność będą musieli zawiesić wszyscy wspólnicy.

- Takie ograniczenie tylko do przedsiębiorców niezatrudniających pracowników zostało uzasadnione tym, że zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne nie może dotyczyć składek płaconych przez pracodawców za pracowników - tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie będzie mógł wykonywać działalności gospodarczej i osiągać przychodów z tej działalności. Natomiast może wykonywać czynności, które są niezbędne do zabezpieczenia źródeł przychodów, przyjmować należności i regulować zobowiązania, które powstały jeszcze zanim zawiesił działalność, a także zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Oprócz tego może uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych, zostać poddany kontroli oraz osiągać przychody z działalności gospodarczej prowadzonej jeszcze przed jej zawieszeniem.

Będą interpretacje

Przedsiębiorca będzie mógł domagać się od organu administracji publicznej lub od państwowej jednostki organizacyjnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów nakładających na niego obowiązek świadczenia daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia.

- Teraz wiążące interpretacje wydawane są tylko w podatkowych indywidualnych sprawach przedsiębiorców, co jest krytykowane z uwagi na wąski zakres spraw, których może dotyczyć interpretacja - mówi Wojciech Biernacki.

Wniosek będzie mógł dotyczyć stanu faktycznego oraz zdarzeń, które będą mogły wystąpić dopiero w przyszłości. We wniosku przedsiębiorca musi przedstawić stan faktyczny albo to zdarzenie oraz własne stanowisko w sprawie.Interpretacja zawierać musi stanowisko w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem w sprawie wniesienia środka zaskarżenia.

Interpretacja powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od otrzymania jej przez organ. Gdyby termin nie został dotrzymany, to wówczas przyjmuje się, że przedstawione we wniosku stanowisko przedsiębiorcy jest właściwe.

- Wprawdzie interpretacja nie wiąże przedsiębiorcy, to w przypadku zastosowania się do niej nie może zostać on obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w takim zakresie, w jakim zastosował się do niej - tłumaczy adwokat Maria Urbańska z Kancelarii Kosiński i Wspólnicy. Natomiast wiąże ona organy i może zostać zmieniona tylko w trybie wznowienia postępowania. Nie będzie jej można zmienić, gdy nastąpią nieodwracalne skutki prawne - dodaje Maria Urbańska.

Niekompletne wnioski i pisma

Na organy administracji publicznej zostanie nałożony obowiązek załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki. Nie będą one mogły odmówić przyjęcia pism i wniosków niekompletnych oraz żądać przedłożenia dokumentów, które nie są konieczne bądź obowiązek ich złożenia nie wynika z przepisów. Na żądanie organu przedsiębiorca musi uzupełnić niekompletne pisma i wnioski

Projekt wprowadza też domniemanie, że działalność przedsiębiorcy jest zgodna z prawem. To nie prowadzący firmę musi udowadniać urzędnikowi, że przestrzega przepisów, lecz organ musi wskazać dowód na to, że jest odwrotnie - wyjaśnia Wojciech Biernacki.

GP RADZI

Czy potrzebny jest wniosek na piśmie

Czy wnioski o zawieszenie i wznowienie działalności muszą być złożone na piśmie?

Tak

Aby zawiesić działalność, a potem po przerwie wznowić ją, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem na piśmie do organu ewidencyjnego i dołączyć do niego oświadczenie o tym, że nie zatrudnia pracowników. Natomiast przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sadowego składają wniosek do właściwego sądu rejestrowego.

Gdyby zaś przedsiębiorca nie złożył wniosku o wznowienie działalności gospodarczej po upływie dwóch lat, to wówczas zostanie on wezwany do złożenia takiego wniosku i otrzyma jeszcze trzydziestodniowy dodatkowy termin na dopełnienie formalności. Potem zostanie wykreślony z ewidencji.

Czy przedsiębiorca opłaca ubezpieczenie

Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne?

Nie

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Natomiast może dobrowolnie płacić składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Składki nie są płacone obowiązkowo od pierwszego miesiąca następnego po tym, w którym przedsiębiorca zgłosił zawieszenie działalności, aż do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca zgłosił wznowienie wykonywania działalności. W tym okresie nie musi też składać deklaracji.