Wymogiem niezbędnym do uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na terenie Austrii jest wyrobienie jeszcze przed wyjazdem europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Osoba planująca taki wyjazd powinna udać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i złożyć wniosek o wydanie EKUZ. Do wniosku należy również dołączyć dokument potwierdzający regularne opłacanie składki zdrowotnej oraz kserokopię dowodu tożsamości. NFZ ma siedem dni na wydanie karty. Z reguły jednak wnioskodawca dostaje ją w dniu złożenia dokumentów. Wszystkie formalności związane z uzyskaniem EKUZ można więc załatwić nawet na kilka dni przed planowanym wyjazdem. Karta jest ważna przez dwa miesiące. W przypadku emerytów i rencistów okres ważności jest dłuższy, bo aż pięć lat. Dla uczniów i studentów karta upoważnia do bezpłatnego leczenia przez pół roku.

Na podstawie EKUZ osobom przebywającym w Austrii przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim. Na pomoc mogą więc liczyć te osoby, których stan zdrowia uległ pogorszeniu, co może stanowić zagrożenie dla ich zdrowia lub życia. Prawo do świadczeń mają również osoby przewlekle chore, które np. wymagają tlenoterapii czy regularnych dializ. Muszą one być im udzielone, tak aby pacjenci nie byli zmuszeni przerywać swojego pobytu w Austrii. EKUZ uprawnia do bezpłatnego leczenia wyłącznie w placówkach zdrowia, które mają podpisane umowy z lokalną kasą chorych (Gebietskrankenkasse). Listę tych placówek można uzyskać w miejscowej kasie chorych. Jeżeli konieczna jest hospitalizacja, lekarz pierwszego kontaktu wydaje skierowanie do szpitala publicznego (Einweisungsschein), które należy przedstawić podczas przyjęcia do danej placówki. W nagłych przypadkach, czyli np. zatrucia, złamania, wypadku, można zwrócić się do szpitala publicznego bez skierowania. Transport do najbliższego szpitala jest nieodpłatny.

Na terenie Austrii obowiązuje zasada współpłacenia, czyli pacjenci ponoszą z własnej kieszeni drobne opłaty za pewne usługi zdrowotne. I tak za każdy dzień pobytu w szpitalu od pacjenta jest pobierana opłata w wysokości około 10 euro. Również w przypadku świadczeń stomatologicznych obowiązuje częściowa odpłatność.

Leki znajdujące się w austriackim spisie lekarstw można zakupić w każdej aptece na podstawie recepty wystawionej przez lekarza posiadającego umowę z kasą. Za każdy lek naliczana jest bezzwrotna opłata - 4,70 euro.

Europejska karta nie zapewnia natomiast pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski. Dlatego, aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

JAK WYROBIĆ EKUZ

• wypełnić wniosek o wydanie karty (odstępny w internecie - www.nfz.gov.pl lub w oddziałach NFZ)

• udać się z wypełnionym formularzem do NFZ

• dołączyć do wniosku niezbędne dokumenty potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej

• odebrać kartę w dniu złożenia wniosku, najpóźniej w ciągu siedmiu dni