Senacki projekt nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego dotyczy zmiany polegającej na wprowadzeniu zażalenia na postanowienie sędziego komisarza w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wpisów hipoteki lub stanów w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze. Dziś takie zażalenie jest niemożliwe. W postępowaniu upadłościowym obowiązuje zasada zamrożenia stanu przedsiębiorstwa dłużnika na moment ogłoszenia upadłości. Oznacza to, że od chwili ogłoszenia upadłości nie można dodatkowo obciążać majątku upadłego żadnymi prawami rzeczowymi, a także hipoteką i zastawem. Postępowanie upadłościowe toczy się przed sądem upadłościowym, a postępowanie rejestrowe przed sądem rejestrowym, a postępowanie wieczystoksięgowe przed sądem wieczystoksięgowym, więc zdarza się, że nie zawsze informacja o upadłości dotrze do tych sądów na czas. Może się zdarzyć, że wniosek o wpis złożony jeszcze przed ogłoszeniem upadłości zostanie zrealizowany w innych sądach po ogłoszeniu upadłości. Jest to niedopuszczalne, gdyż faworyzuje wierzyciela, który złożył wniosek. Wierzyciel zabezpieczony hipotecznie ma większe prawa w postępowaniu upadłościowym niż wierzyciel nieposiadający takiego zabezpieczenia, może bowiem zaspokoić swoje roszczenia z tego przedmiotu bez oczekiwania w kolejce z pozostałymi wierzycielami i bez konieczności podzielenia się z nimi wpływami ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia.

Legislatorzy, którzy przygotowali nowe prawo, wychodzili z założenia, że nie ma potrzeby, aby w tej sytuacji przewidzieć możliwość wniesienia zażalenia, ponieważ sędzia komisarz powinien sam porównać dwie daty: wpisu do hipoteki lub do rejestru zastawów oraz datę ogłoszenia upadłości. Gdyby data tego wpisu była późniejsza niż ogłoszenia upadłości, sędzia komisarz miał prawo wykreślić wpis hipoteczny albo wpis do rejestru zastawów, bez prawa dla stron do odwołania się. Ustawodawca uznał, że jest to tak oczywista sprawa.

W praktyce k zdarzyć się może, że powstaną wątpliwości albo spór co do daty złożenia wniosku, daty wpisu lub zasadności wykreślenia wpisu. Ma to istotny wpływ na stan majątku stron. Dlatego treść decyzji sędziego komisarza powinna być kontrolowana przez sąd drugiej instancji. Zmiana w prawie upadłościowym i naprawczym, wprowadzająca w życie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, wprowadza więc możliwość wniesienia takiego zażalenia.