Na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) notowanych jest już ponad 360 spółek. Trudno codziennie śledzić zachowanie każdej z nich. Sytuację i nastroje na rynku akcji odzwierciedlają indeksy giełdowe. Dostarczają informacji o określonym segmencie rynku akcji, na przykład spółek dużych lub średnich, stanowią też podstawę do prognozowania zachowania grupy firm lub całego rynku.

Indeksy umożliwiają też porównanie z sytuacją na innych giełdach. W ostatnich miesiącach polska giełda porusza się śladem indeksów amerykańskich i zachodnioeuropejskich. Od czasu wybuchu kryzysu na rynku ryzykownych kredytów hipotecznych i pogarszania się sytuacji gospodarczej w USA rozpoczęcie, przebieg i zakończenie notowań na tamtejszych giełdach wyznacza kierunek notowań na pozostałych rynkach akcji.

Warszawska giełda publikuje 14 indeksów. Wartości WIG20, mWIG40, sWIG80, WIG i TechWIG (liczone w punktach) są publikowane w trakcie trwania notowań ciągłych, a pozostałych indeksów trzykrotnie w trakcie sesji giełdowej (po pierwszym i drugim fixingu oraz na zamknięcie sesji). Są to WIG-PL oraz subindeksy sektorowe: WIG-banki, WIG-budownictwo, WIG-deweloperzy, WIG-informatyka, WIG-media, WIG-paliwa, WIG-spożywczy, WIG-telekomunikacja.

Jednym z najważniejszych indeksów na GPW jest WIG20 obejmujący 20 największych spółek giełdowych (pod względem wartości rynkowej w wolnym obrocie oraz płynności). To na tym indeksie skupia się większość obrotów na giełdzie, a w akcje spółek wchodzących w jego skład inwestują przede wszystkim inwestorzy zagraniczni, którzy generują około 30 proc. obrotów na GPW.

Indeksy mWIG40 i sWIG80 obejmują odpowiednio 40 średnich i 80 małych spółek notowanych na giełdzie.

Najszersze spojrzenie na rynek daje WIG, pierwszy indeks warszawskiej giełdy, obliczany od 1991 roku. Obecnie obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.

Inwestorzy uważnie śledzą zmiany zachodzące w składzie indeksów. W przypadku zmian w WIG20, po których określona spółka opuszcza indeks i zastępuje ją inna, często ożywia się handel akcjami firmy, która wejdzie do grona największych i najpłynniejszych. Tymi papierami portfele uzupełniają m.in. inwestorzy instytucjonalni krajowi i zagraniczni. Uczestnicy indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 są wyznaczani na podstawie danych po ostatniej sesji stycznia, kwietnia, lipca i października. Do zmian w składzie portfeli indeksów dochodzi natomiast po sesji w trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia.

Indeksy pełnią też ważną rolę w ocenie wyników funduszy inwestycyjnych. W przypadku funduszy często pełnią funkcję benchmarku, czyli punktu odniesienia do oceny wyników uzyskiwanych przez zarządzającego funduszem. Jeśli np. benchmarkiem funduszu akcji polskich jest w 100 proc. WIG, ważna jest nie tylko jego stopa zwrotu, ale też jej wysokość w stosunku do notowań WIG-u. Celem każdego zarządzającego powinno być osiąganie wyników lepszych niż benchmark, czyli indeks. Fundusze inwestycyjne i emerytalne w mniejszym lub większym stopniu mogą też odwzorowywać strukturę indeksów.

Zależnie od przyjętej metodologii przy obliczaniu indeksów bierze się pod uwagę wyłącznie ceny akcji (indeksy cenowe) bądź uwzględnia się również dochody z dywidend i praw poboru (indeksy dochodowe). Na GPW do indeksów cenowych zaliczamy: WIG20, mWIG40 i sWIG80. Indeksem dochodowym jest WIG. Subindeksy sektorowe indeksu WIG są oparte na jego metodologii i również uwzględniają dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Szczegółowe metody obliczania indeksów oraz ich aktualny skład można znaleźć na www.gpw.pl. Wartości bieżące indeksów są podawane w czasie sesji: co 15 sekund dla WIG20, co 60 sekund dla mWIG40, sWIG80 i WIG oraz co 30 sekund dla TechWIG. Na darmowych stronach internetowych notowania większości indeksów podawane są z kilkunastominutowym opóźnieniem.

Ważne!

Od czasu wybuchu kryzysu na rynku ryzykownych kredytów hipotecznych w USA rozpoczęcie, przebieg i zakończenie notowań na tamtejszych giełdach wyznacza kierunek notowań na GPW

NAJWAŻNIEJSZE INDEKSY ŚWIATOWE

USA:

Dow Jones Industrial (DJI)

Nasdaq Composite (NASDAQ)

S&P 500 (S&P500)

Europa:

• Wielka Brytania - FTSE 100

• Niemcy - DAX Index (DAX)

Francja - CAC 40

Azja:

Japonia - Nikkei 225 (NIKKEI)

Hong Kong - Hang Seng Index (HSI)

Chiny - Shanghai Composite Index (SHANGHAI)