Symulacja dochodów jest podstawowym elementem długoterminowego planowania finansów osobistych.
Polacy bardzo chętnie korzystają z przysługującego im prawa przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, czyli w przypadku kobiet po ukończeniu 55 roku życia, a w przypadku mężczyzn po ukończeniu 60 roku życia. Tylko co trzeci Polak przechodzi na emeryturę dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego - wynika z raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Skoro aż 2/3 Polaków kończy pracę zawodową przed osiągnięciem wieku emerytalnego, mało realne wydaje się - co sugeruje Grzegorz Zalewski w komentarzu, jaki ukazał się w GP 20 maja - że taki mamy w Polsce odsetek osób pogrążonych w depresji czy pozbawionych sensu życia.
Expander nie zachęca nikogo do rezygnacji z pracy. Uważamy, że decyzja o ewentualnym przejściu na wcześniejszą emeryturę powinna mieć charakter osobisty, wynikający z sytuacji rodzinnej, zdrowotnej czy materialnej. Przedstawiając symulacje dotyczące możliwości sfinansowania wcześniejszej emerytury z własnych oszczędności, odpowiadamy na potrzeby społeczne, przejawiające się w powszechnej skłonności do korzystania z prawa do wcześniejszej emerytury, a także krytyce rządowych planów ograniczenia przywilejów emerytalnych. Co więcej, przygotowane przez Expandera symulacje miały na celu wskazanie na możliwość sfinansowania wcześniejszej emerytury z własnych oszczędności. Fakt rozpoczęcia oszczędzania nie oznacza od razu konieczności zakończenia pracy przed terminem. Jeśli osobiste potrzeby czy życiowe plany ulęgną zmianie, zawsze zgromadzone środki można przeznaczyć na zupełnie inny cel. Symulacja dochodów jest podstawowym elementem długoterminowego planowania finansów osobistych.
W symulacji przyjęliśmy trzy scenariusze oszczędzania, oparte na kryterium oczekiwanej stopy zwrotu wynoszącej 5, 8 oraz 10 proc. rocznie. W każdym wypadku stopę zwrotu pomniejszyliśmy o inflację na poziomie 3 proc., czyli powyżej celu inflacyjnego NBP. W efekcie w scenariuszu zakładającym 10-proc. stopę zwrotu, który przywołuje pan Zalewski, otrzymaliśmy po 20 latach oszczędzania kapitał w wysokości 172 tys. zł, a nie 245 tys. zł jak podaje pan Zalewski. Co więcej, przyjęliśmy bardzo ostrożnie, iż realna stopa zwrotu z części kapitału przeznaczonej na wypłatę świadczenia w okresie między 60 a 65 rokiem życia jest zerowa, podobnie, jak stopa zwrotu z części kapitału przeznaczonej na pokrycie ubytku w wartości świadczenia otrzymywanego już po osiągnięci wieku emerytalnego (wynikającego z wcześniejszej rezygnacji z pracy).