ZMIANA PRAWA

Wczoraj w sejmowej Komisji Skarbu Państwa odbyło się pierwsze czytanie dwóch rządowych oraz poselskiego projektu zmian w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 z późn. zm.).

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Skarbu dzięki nowym przepisom znikną prawne bariery prywatyzacji, a proces prywatyzacji stanie się bardziej jawny. Przygotowana przez rząd nowelizacja wprowadza m.in. karty prywatyzacji, które będą dokumentować jej przebieg. Znajdą się tam m.in. informację o nabywcy, uzyskanej cenie, realizacji zobowiązań prywatyzacyjnych, zawarciu pakietu socjalnego, obejmującego zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników oraz innych osób związanych z prywatyzowanym podmiotem.

Zyskają gminy i inwestorzy

Zdaniem Andrzeja Arendarskiego, prezydenta Krajowej Izby Gospodarczej, z proponowanych rozwiązań za najważniejsze dla gospodarki należy uznać te, które przyspieszają prywatyzację oraz wprowadzają zasadę jej jawności.

Nowe przepisy rozszerzają możliwości bezpłatnego przekazywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 proc. Zaproponowano również zniesienie obowiązujących ograniczeń w dysponowaniu akcjami nabytymi nieodpłatnie od Skarbu Państwa. Dzięki zmianom nie będzie wymagana zgoda Rady Ministrów na sprzedaż mniejszościowych pakietów akcji lub udziałów, należących do Skarbu Państwa. Przepis ten obejmie spółki, w których inwestor strategiczny został już wybrany, a warunki zbycia pakietu mniejszościowego określono w umowie prywatyzacyjnej oraz spółki, w których udział Skarbu Państwa jest mniejszy niż 25 proc. Rządowy projekt znosi także dotychczasowe ograniczenia w zbywaniu akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie. Ten tryb będzie można stosować bez względu na wielkość udziału kapitałowego Skarbu Państwa w spółce.

Prace w podkomisji

W opinii Konrada Konarskiego, adwokata i wspólnika z Kancelarii Prawnej Baker & McKenzie, pomysł liberalizacji form zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa trzeba oceniać pozytywnie.

- Dotychczasowa regulacja była zbyt rygorystyczna, o czym świadczy fakt, że przeważająca większość transakcji zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa odbywała się nie w trybie przewidzianym ustawą, ale w inny sposób, po uzyskaniu specjalnej zgody Rady Ministrów - tłumaczy Konrad Konarski.

Wszystkie trzy projekty zostały przekazane do dalszych prac w podkomisji. Posłowie zbiorą się w przyszłym tygodniu.