Praktyka gospodarcza pokazuje, że w umowach strony nakładają na siebie rozmaite obowiązki dotyczące ubezpieczeń. W umowie najmu najemca może zostać zobowiązany do ubezpieczenia najętej rzeczy, na podstawie umowy o roboty budowlane wykonawca może być zobligowany do zawarcia ubezpieczenia OC itd. W ten sposób strony dążą do zabezpieczenia swoich interesów i zminimalizowania ryzyka. Jednocześnie można stwierdzić, że w większości przypadków, nawet w poważnych kontraktach, wspomniane klauzule są redagowane w wadliwy sposób. Z reguły brakuje w nich kluczowych danych dotyczących ubezpieczenia, które ma być zawarte. Warto wskazać na kilka zagadnień, które należy uwzględnić, konstruując w umowie obowiązek zawarcia ubezpieczenia.

Po pierwsze, należy określić przedmiot i zakres ubezpieczenia. Kwestia ta wydaje się oczywista, tymczasem często w umowach mówi się, że jedna ze stron powinna np. ubezpieczyć przedmiot umowy w niezbędnym zakresie, zawrzeć stosowne ubezpieczenia etc. Z takich postanowień niewiele wynika. Należy określić, co jest objęte ubezpieczeniem, i wskazać zakres zdarzeń, które będą objęte ubezpieczeniem. Im precyzyjniej, tym lepiej.

Po drugie, trzeba określić sumy ubezpieczenia i system ubezpieczenia. W wielu przypadkach możliwe jest ubezpieczenie w różnych wariantach - w wartości nowej, w wartości rzeczywistej czy w wartości księgowej. W ubezpieczeniu OC oczywiście należy wskazać minimalną sumę gwarancyjną.

Po trzecie, konieczne może być określenie konstrukcji podmiotowej ubezpieczenia, w szczególności - czy ubezpieczający zawrze umowę na swój rachunek, czy też na rachunek kontrahenta. Należy pamiętać, że w ubezpieczeniu majątkowym ubezpieczonemu musi przysługiwać interes majątkowy.

Dalej warto nałożyć na ubezpieczającego obowiązek przedstawienia drugiej stronie polisy i ogólnych warunków ubezpieczenia. Celowe jest także domaganie się przedkładania dowodów opłacenia składki.

Przy kontraktach wieloletnich umowy ubezpieczenia są zawierane na okresy roczne. Nie wystarczy wyegzekwowanie obowiązku ubezpieczenia przy zawieraniu umowy - konieczne jest także dbanie o ciągłość ochrony przez cały okres obowiązywania umowy. Zaniechanie obowiązku zapewnienia kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej powinno być również w jakiś sposób sankcjonowane.

Tak więc redagując klauzule dotyczące ubezpieczenia, nie należy ich traktować jako ozdobnika. Powinny być konstruowane starannie. Lepiej napisać dwie strony niż dwie linijki.