Zastaw rejestrowy można ustanowić na ruchomości z wyjątkiem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego oraz na zbywalnych prawach majątkowych. Obciążają rzeczy oznaczone co do tożsamości, co do gatunku, zbiór rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą, wierzytelności, prawa na dobrach niematerialnych, prawa z papierów wartościowych, prawa z instrumentów finansowych, które nie są papierami wartościowymi.
Aby zabezpieczyć wierzytelność wyrażoną w złotych lub w walucie obcej zastawem rejestrowym, wierzyciel i osoba, która rozporządza rzeczą będącą przedmiotem zastawu, muszą zawrzeć umowę na piśmie. Umowa ustna nie będzie ważna. Rzecz obciążona zastawem oraz dokumenty dotyczące praw w ten sposób obciążonych mogą być pozostawione w posiadaniu zastawcy lub osoby trzeciej wskazanej w umowie, jeżeli wyrazi na to zgodę. W razie ustanowienia zastawu rejestrowego na samochodzie odnotowuje się ten fakt w dowodzie rejestracyjnym pojazdu w rubryce adnotacje urzędowe. Dokonuje tego starosta lub wojewoda mazowiecki.