Aby zabezpieczyć wierzytelność wyrażoną w złotych lub w walucie obcej zastawem rejestrowym, wierzyciel i osoba, która rozporządza rzeczą będącą przedmiotem zastawu, muszą zawrzeć umowę na piśmie. Umowa ustna nie będzie ważna. Rzecz obciążona zastawem oraz dokumenty dotyczące praw w ten sposób obciążonych mogą być pozostawione w posiadaniu zastawcy lub osoby trzeciej wskazanej w umowie, jeżeli wyrazi na to zgodę. W razie ustanowienia zastawu rejestrowego na samochodzie odnotowuje się ten fakt w dowodzie rejestracyjnym pojazdu w rubryce adnotacje urzędowe. Dokonuje tego starosta lub wojewoda mazowiecki.