Wszelkie wątpliwości i niezrozumiałe dla nas punkty umowy ubezpieczenia należy wyjaśnić od razu, pytając o nie agenta ubezpieczeniowego.
Porównując oferty ubezpieczeń na życie, warto wiedzieć, że warunki i kryteria ubezpieczenia określane są zawsze indywidualnie, dla konretnej osoby. Zazwyczaj jednak wysokość składki zależy m.in. od wieku i płci ubezpieczonego - im młodsza osoba, tym niższa składka (ryzyko śmierci jest odpowiednio mniejsze), na lepsze warunki cenowe mogą liczyć kobiety (z wewnętrznych opracowań firm ubezpieczeniowych wynika, że są one mniej podatne na ponoszenie zbędnego ryzyka, np. szybką jazdę samochodem, oraz statystycznie żyją dłużej niż mężczyźni).

Składka zwielokrotniona

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre towarzystwa przy wyższej sumie ubezpieczenia liczą składkę według schematu: przy ochronie np. na 1 mln zł jako dziesięciokrotność tego, co zapłacilibyśmy, ubezpieczając się na sumę ubezpieczenia 100 tys. zł.
Wyłączenia, czyli określone w warunkach ubezpieczenia sytuacje, kiedy ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłaty świadczenia, to m.in. śmierć ubezpieczonego w wyniku zdarzeń wojennych czy w akcie terrorystycznym. Zaliczają się do nich również takie zdarzenia, jak samobójstwo czy zgon w wyniku choroby, o której istnieniu nie poinformowaliśmy ubezpieczyciela. Wyłączeniem mogą być objęte również zdarzenia powstałe pod wpływem używek, w wyniku uprawiania niebezpiecznych sportów (alpinizm, skoki spadochronowe, bungee) albo podczas próby popełnienia czynu noszącego znamiona przestępstwa.
Do terminowych ubezpieczeń na życie przystąpić mogą osoby pełnoletnie - górną granicą wieku jest zazwyczaj przedział 70-80 lat.
Firmy ubezpieczeniowe zawodowo zajmują się szacowaniem ryzyka, więc w przypadku dużej sumy ubezpieczenia zastrzegają sobie prawo do skierowania (na koszt ubezpieczyciela) na szczegółowe badania medyczne (np. testy wysiłkowe, badanie serca, sprawdzanie obecności wirusa HIV w organizmie itp.) albo wymagają przedłożenia potwierdzeń osiąganych dochodów (np. zestawienia podatkowe za okres kilku ostatnich lat).

Towarzystwo może odmówić

Jeśliy ubezpieczyciel uzna, że ryzyko objęcia ochroną ubezpieczonego jest zbyt duże, może obniżyć maksymalną sumę ubezpieczenia, podwyższyć składkę ubezpieczenia albo odmówić objęcia ochroną. Do czasu, kiedy ubezpieczyciel zweryfikuje dane dotyczące potencjalnego ubezpieczonego, obowiązuje nas tymczasowa ochrona (niższa suma ubezpieczenia).
Na potrzeby analizy oferty terminowych ubezpieczeń na życie w siedmiu działających na terytorium Polski towarzystwach przyjęty został następujący scenariusz do badania - osoba (rozróżnienie płci) w wieku 25 oraz 50 lat, ochrona dziesięcioletnia, składka opłacana jednorazowo w danym roku, osoba charakteryzująca się ogólnie dobrym stanem zdrowia, niestosująca niedozwolonych używek, bez problemów zdrowotnych w przeszłości, mieszkająca w mieście średniej wielkości, uzyskująca dochody powyżej średniej krajowej, zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od ponad trzech lat, pozostająca w związku małżeńskim, posiadająca dziecko i niezwiązana dotychczas z danym ubezpieczycielem.
Terminowe ubezpieczenie na życie (10 lat, składka roczna) / DGP
Terminowe ubezpieczenie na życie (10 lat, składka roczna) / DGP