Kontrola skarbowa

Informacji w tym samym zakresie co przy postępowaniu podatkowym żądać mogą również organy kontroli skarbowej. W szczególności żądania o przekazanie informacji dotyczących podatnika w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym w sprawie o przestępstwa i wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe kierować mogą dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej oraz generalny inspektor kontroli skarbowej.

Nie tylko banki

Obowiązek sporządzenia i przekazania informacji dla celów dowodowych w postępowaniu podatkowym czy dla celów kontroli skarbowej dotyczy jednak nie tylko banków.

Obowiązkiem tym objęte są również zakłady ubezpieczeń, banki prowadzące działalność maklerską, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych, a także domów maklerskich oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Ponadto towarzystwa funduszy inwestycyjnych na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego są zobowiązane do sporządzania informacji o umorzonych jednostkach uczestnictwa.

Na zakończenie podkreślić również trzeba, że informacje uzyskane przez fiskusa z banków lub innych instytucji zobowiązanych do ich przekazywania objęte są tajemnicą skarbową.

SONDA GP

Z informacji uzyskanych przez GP od największych banków w Polsce wynika, że przedmiotem najczęstszych zapytań fiskusa dotyczących małych przedsiębiorców są przede wszystkim:

● pisemne potwierdzenia posiadania rachunku bankowego,

● dane dotyczące obrotów środkami na rachunkach rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych,

● dane dotyczące stanu depozytów czy certyfikatów depozytowych,

● zawarte umowy kredytowe lub umowy pożyczki w danym okresie,

● informacje o kwotach zabezpieczonych na rachunku bankowym klienta.

Częstotliwość zapytań ze strony urzędów kontroli skarbowej w zakresie informacji o przedsiębiorcach w skali miesiąca jest sporadyczna - w szczególności najwięcej zapytań dotyczy danych bankowych osób fizycznych.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 65 z późn. zm.).

Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).