Umowa o dofinansowanie

Umowę o dofinansowanie projektu będą mogli podpisać przedsiębiorcy, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Podpisanie umowy jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przedsiębiorcy do zrealizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Od tej pory jakiekolwiek zmiany wymagają uzgodnienia z instytucją wdrażającą i mogą nastąpić wyłącznie w terminie poprzedzającym dokonanie zmian. Realizacja projektu polega także na systematycznej sprawozdawczości i skrupulatnym gromadzeniu faktur i innych dokumentów potwierdzających ponoszenie kosztów. Na końcu przedsiębiorca musi zaprezentować zestawienie udokumentowanych wydatków poniesionych w celu realizacji inwestycji. Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o płatność, jeśli instytucja wdrażająca niczego nie zakwestionuje.

Wypłata środków

Wypłata refundacji poniesionych wydatków następuje dopiero po zaakceptowaniu wniosku o płatność. Dotacje z UE dla przedsiębiorców działają na zasadzie częściowej refundacji poniesionych na inwestycję kosztów.

Przedsiębiorca w chwili aplikowania o dotację z Unii musi zapewnić finansowanie całej inwestycji w postaci środków własnych czy też za pomocą zewnętrznych źródeł finansowych, takich jak kredyt, leasing. Dlatego najczęściej wypłata dotacji następuje dopiero po przyznaniu dotacji przez odpowiednią instytucję finansującą oraz zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku aplikacyjnym i umowie dotacji.

Stopień dofinansowania zależy od programu i rodzaju projektu, nie przekracza jednak zazwyczaj 80 proc. wartości projektu. W większości przypadków dofinansowanie jest mniejsze.

PROCEDURA UZYSKANIA DOFINANSOWANIA Z UE

● Sporządzenie biznesplanu

● Wypełnienie wniosku i skompletowanie załączników

● Złożenie wniosku o dofinansowanie

● Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

● Realizacja projektu

● Udokumentowanie wydatków poniesionych na realizację inwestycji

● Wystąpienie z wnioskiem o płatność

● Uzyskanie refundacji części poniesionych kosztów

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O PROGRAMACH

● Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz regionalne agencje wspierania przedsiębiorczości - w przypadku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

● Urzędy marszałkowskie - regionalne programy operacyjne

● Wojewódzkie urzędy pracy - programy operacyjne Kapitał Ludzki i Infrastruktura i Środowisko

www.funduszestrukturalne.gov.pl - wyszukiwarka punktów informacyjnych w poszczególnych województwach

OPINIA

MAGDALENA JABŁOŃSKA

project manager w zespole dotacji i ulg inwestycyjnych Deloitte

Do 2013 roku oferta różnego rodzaju wsparcia dla małych i średnich firm jest bogata. Mogą one ubiegać się o dotacje we wszystkich schematach wsparcia przewidzianych dla przedsiębiorców, które często są niedostępne dla dużych firm. Dofinansowanie można uzyskać na zakup środków trwałych, w tym niezbędnych budynków, wartości niematerialnych i prawnych, usług doradczych czy szkoleń. Inwestycję można rozpocząć po dniu złożenia wniosku lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie w zależności od programu. Od niedawna w programach krajowych przedsiębiorca ma już możliwość starania się o dotację w formie zaliczki, w regionach nie jest to kwestia jeszcze przesądzona. Dotychczas najczęściej obowiązywała zasada refundacji poniesionych wydatków.