Czy pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia?
Artykuł 433 par. 1 kodeksu spółek handlowych przewiduje instytucję tzw. prawa poboru. Polega ona na przyznaniu dotychczasowym akcjonariuszom prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Nie można wykluczyć retroaktywnego prawa poboru, tj. ustalenia daty prawa poboru na dzień wcześniejszy niż data podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (Wyrok SA w Warszawie z 14 grudnia 2006 r.; I ACa 692/2006; LexPolonica nr 1492283).
Należy jednakże pamiętać, iż, zgodnie z par. 2 art. 433 kodeksu spółek handlowych, w interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Skuteczność zamieszczenia w statucie spółki akcyjnej upoważnienia zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa niektórych akcjonariuszy poboru akcji - przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego - należy oceniać przede wszystkim z punktu widzenia interesów spółki (wyrok SN z 13 maja 2004 r.; V CK 452/2003; OSNC 2005/5, poz. 89).