Wraz z rozwojem rynków finansowych i inżynierii finansowej, oprócz inwestycji bezpośrednich w nieruchomości, pojawiły się możliwości inwestowania za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych i instrumentów pochodnych. Współcześnie istnieje także możliwość zamiany nieruchomości w postaci fizycznej na papiery wartościowe za pomocą procesu sekurytyzacji (wyodrębnienie jednorodnych, najczęściej niepłynnych aktywów z danej jednostki i przekazanie ich do specjalnie utworzonej spółki, która emituje na ich podstawie płynne papiery wartościowe na rynku kapitałowym).

Inwestowanie w nieruchomości może przyjmować różnorodne formy, należą do nich np.: 1. inwestycje bezpośrednie, 2. inwestycje w akcje spółek czerpiących zyski z nieruchomości, 3. inwestycje w fundusze nieruchomości, 4. inwestycje w papiery wartościowe oparte na kredytach hipotecznych (nieruchomości po procesie sekurytyzacji), tzw. Mortgage Backed Securities (MBS), 5. inwestycje przy użyciu instrumentów pochodnych (np. kontrakty futures na indeksy nieruchomości lub swapy), 6. inwestycje w listy zastawne.

Inwestycje bezpośrednie w nieruchomości polegają na kupnie fizycznej nieruchomości. W zależności od oceny sytuacji inwestor wybiera nieruchomości komercyjne (sklepy, biura, obiekty i powierzchnie przemysłowo-handlowe) lub inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe lub grunty pod takowe cele. Pozostałe formy inwestowania w nieruchomości nazywamy pośrednimi, ponieważ inwestor nie ma bezpośredniej styczności z fizyczną postacią nieruchomości. Ten sposób inwestowania jest prostszy i bardziej dostępny dla inwestorów o mniejszej masie kapitałowej. Kupując jednostkę uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, inwestor nabywa cząstkę całego, profesjonalnie zbudowanego portfela nieruchomości, na który samego nie byłoby go stać. Jeszcze innym aspektem jest dźwignia finansowa wpisana w derywaty na nieruchomości, która z jednej strony podwyższa ryzyko, ale z drugiej strony radykalnie zwiększa możliwości inwestycyjne, które niedobory kapitału dotąd redukowały. Inwestowanie pośrednie pozwala partycypować w ruchach cen różnych klas nieruchomości, często bez względu na ich położenie geograficzne. Pośrednie sposoby inwestowania w nieruchomości wykluczają niektóre strategie, które można budować tylko na fizycznych nieruchomościach, ale jednocześnie dają szanse zarabiać nawet na spadkach cen nieruchomości.

W Polsce pośredni sposób inwestowania jest nadal ograniczony. Dostępne są trzy formy pośrednie: fundusze nieruchomości, listy zastawne oraz akcje spółek związanych z rynkiem nieruchomości. Rynek instrumentów pochodnych na nieruchomości w naszym kraju nie istnieje. Mimo wszystko cieszy fakt, że polski inwestor i tak ma wyraźnie większe możliwości inwestycyjne niż jeszcze kilka lat temu.