Sejm przyjął nowelę ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dotyczącą zoptymalizowania systemu poboru opłaty za reklamę napojów alkoholowych.

Za nowelą opowiedziało się 445 posłów, 6 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Celem nowelizacji jest optymalizacja systemu poboru opłat za reklamy napojów alkoholowych oraz stworzenia warunków umożliwiających skuteczną windykację przez urzędy skarbowe.

Opłaty za reklamę, wynikające z tej ustawy są przeznaczane na Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

W trakcie wczorajszej debaty wiceminister sportu Anna Krupka zapowiedziała, że – według szacunków - w przyszłym roku wpływy z opłaty za reklamę będą wynosiły ok. 17,5 mln zł.

"Właściwi w sprawie opłaty za reklamy napojów alkoholowych będą naczelnicy urzędów skarbowych, a aktualna kwota należności wymagalnych wraz z odsetkami to ok. 100 tys. zł. Dysponentem Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów jest i będzie minister właściwy do spraw kultury fizycznej" – powiedziała.Zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podmioty świadczące reklamy napojów alkoholowych wnoszą na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, wynikającej z tej usługi.

Obecnie podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych będą miały obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla podatku VAT zbiorczą deklarację miesięczną dotyczącą opłaty do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury za usługę reklamy. Natomiast opłatę wskazaną w deklaracji DRA-1 - najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca składają bezpośrednio na rachunek FZSdU.

Zgodnie z proponowanymi zmianami opłata wnoszona będzie w ślad za przekazywaną deklaracją na rachunek właściwego urzędu skarbowego, bez zmiany terminu na wnoszenie tej opłaty, co ma umożliwić organom podatkowym powiązanie płatności z zadeklarowaną kwotą i przekazywanie należnych środków na rachunek FZSdU.Reklama