Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o rozwianie wątpliwości dotyczącej pomocy publicznej na przeciwdziałanie skutkom epidemii koronawirusa.
Otrzymał bowiem liczne sygnały o barierach, utrudnieniach i wątpliwościach dotyczących zasad wsparcia z pieniędzy na przeciwdziałanie skutkom tej pandemii. Dotyczyły one przede wszystkim ograniczania udzielonej pomocy tzw. podmiotom powiązanym do wysokości 800 tys. euro.
UOKIK w odpowiedzi wyjaśnił, że wspomniane wsparcie udzielane przedsiębiorcom w łącznej wysokości do wskazanego limitu dotyczy wyłącznie pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, zatwierdzonej na podstawie sekcji 3.1 komunikatu Komisji Europejskiej z 19 marca 2020 r.
Jest to dofinansowanie odrębne od tzw. pomocy de minimis oraz może być z nią łączone bez ograniczeń do maksymalnych limitów tych dwóch rodzajów pomocy. Ponadto w przeciwieństwie do zasad udzielania pomocy de minimis limit 800 tys. euro odnosi się do całej grupy podmiotów powiązanych, a nie do pojedynczego przedsiębiorcy – zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.).
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował też, że pomimo prób władz niektórych państw członkowskich (w tym Polski) na etapie konsultacji projektu komunikatu Komisja Europejska nie przychyliła się do bardziej liberalnego definiowania pojęcia przedsiębiorstwa, analogicznie jak w przypadku pomocy de minimis.