Prowadzę działalność gospodarczą. W lipcu burmistrz cofnął mi zezwolenie na sprzedaż alkoholu. We wrześniu przekształciłem się w jednoosobową spółkę z o.o. Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, czy też nadal obowiązuje mnie trzyletni zakaz?
Z art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynika, że „Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży”.
Takie zezwolenie może być w pewnych sytuacjach cofnięte – o czym stanowi art. 18 ust. 10. Może stać się to m.in. w przypadku:
Reklama
  • nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
  • nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
  • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt (gdy prowadzący nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego).
Jednocześnie w ust. 11 omawianego artykułu zastrzeżono, że „przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu”.
Z powyższych regulacji nie wynika wprost, czy po zmianie statusu prawnego przedsiębiorca traci możliwość ubiegania się o wydanie nowego zezwolenia. Pomocne w ocenie tej kwestii będą regulacje kodeksu spółek handlowych. W art. 551 par. 5 k.s.h. postanowiono, że: „Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ‒ Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) ‒ (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową)”. Z kolei z art. 553 par. 1 i 2 k.s.h. wynikają dalsze istotne informacje. Po pierwsze, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Po drugie, spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane jej przed przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
Pomocne może być także stanowisko zawarte w postanowieniu Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2020 r. (sygn. akt I CZ 15/20). Jak ocenił w nim sąd, przekształcenie oznacza tylko zmianę formy prawnej, przy zachowaniu tożsamości podmiotowej w zakresie praw i obowiązków. W przypadku przekształcenia nie dochodzi do sukcesji praw i obowiązków, nie ma poprzednika i następcy prawnego, istnieje natomiast ten sam podmiot, tylko w zmienionej formie prawnej.
Zatem nie ma wątpliwości, że jednoosobowa sp. z o.o. jest kontynuatorką jednoosobowej działalności gospodarczej. W konsekwencji nową spółkę obowiązują te same reguły prawne, które miały znaczenie przy ocenie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Podstawa prawna
• art. 18 ust. 1, 10 i 11 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1492)
• art. 551 par. 5, art. 553 par. 1 i 2 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526)