Ze względu na zróżnicowane profile działalności gospodarczej firmy inwestycyjne podlegają licznym zwolnieniom z wymogów prawnych w poszczególnych państwach UE. Skutkuje to złożonością regulacyjną dla firm, w szczególności tych, które prowadzą działalność na terenie wielu państw UE. Sytuacja ta niesie za sobą dodatkowe ryzyko i zagraża funkcjonowaniu jednolitego rynku. Taki kłopot – zdaniem Ministerstwa Finansów – trzeba rozwiązać.
Opublikowało ono właśnie projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który w większości będzie stanowił wdrożenie unijnej dyrektywy IFD (2019/2034) oraz dostosowanie naszych przepisów do rozporządzenia IFR (2019/2033). W polskim porządku prawnym zmiany obejmą jedynie domy maklerskie.
Najistotniejsze założenie unijnych regulacji, które wdrożymy, to podzielenie firm inwestycyjnych na trzy kategorie. Podziału dokonuje się przez pryzmat wielkości podmiotu oraz jego powiązań z innymi podmiotami gospodarczymi. Do pierwszej kategorii zalicza się firmy o znaczeniu systemowym. Do drugiej – podmioty, które nie generują ryzyka systemowego, jednak charakteryzują się najwyższym prawdopodobieństwem generowania ryzyka dla klientów, rynków lub prawidłowego funkcjonowania firm inwestycyjnych. Do trzeciej – pozostałe podmioty, głównie małe i niepowiązane z innymi. W zależności od zaklasyfikowania dany podmiot będzie podlegał innym wymogom.
Rodzima ustawa nałoży na określone domy maklerskie obowiązek wystąpienia do KNF z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenia działalności bankowej w przypadku osiągnięcia określonego poziomu aktywów. Rozszerzony zostanie zakres oświadczeń członków zarządu i rady nadzorczej domu maklerskiego (ewentualnie innych organów domu maklerskiego) dotyczących niekaralności, składanych w toku postępowania o udzielenie zezwolenia na działalność maklerską. Wskazane zostanie, że co do zasady kapitał założycielski domu maklerskiego musi wynosić co najmniej równowartość 150 tys. euro (dla największych podmiotów – równowartość co najmniej 750 tys. euro).
Ministerstwo Finansów chce, aby nowa ustawa weszła w życie 26 czerwca 2021 r.
Ważne: Najistotniejsze założenie unijnych regulacji, które wdrożymy, to podzielenie firm inwestycyjnych na trzy kategorie. W zależności od zaklasyfikowania, dany podmiot będzie podlegał innym wymogom
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji