Prowadzę kilka sklepów. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nałożył na mnie po raz kolejny karę za brak cen. Czy słusznie, skoro powiesiłem w kilku miejscach czytniki, aby klienci mogli sprawdzić cenę każdego towaru, jeśli jej nie znaleźli na wywieszce? Czy mogę być karany wielokrotnie?
Nałożenie kary było uzasadnione. Czytnik cen bowiem nie wystarczy, by wypełnić wymóg, jaki na handlowców nakładają przepisy. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie.
Z kolei – jak doprecyzowano w par. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług – cenę uwidacznia się w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, na danym towarze, bezpośrednio przy nim lub w jego bliskości. Wskazano tam również, że cenę oraz cenę jednostkową (np. w przeliczeniu za litr czy kilogram) uwidacznia się w szczególności:
1) na wywieszce;
2) w cenniku;
3) w katalogu;
4) na obwolucie;
5) w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu.
Orzecznictwo wskazuje, że sam czytnik to za mało, by wypełnić powyższe obowiązki. Warto odnotować tu stanowisko zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 sierpnia 2019 r. (sygn. akt VI SA/Wa 805/19). Tamże m.in. stwierdzono, że „Możliwość skorzystania z czytników nie jest realizacją ustawowych obowiązków przedsiębiorcy, ponieważ w interesie każdego kupującego leży natychmiastowe uzyskanie informacji o cenie nabywanego towaru, bez uciekania się do takich sposobów jak używanie umieszczonych w różnych punktach sklepu czytników (por. wyrok WSA w Warszawie z 5 grudnia 2018 r., sygn. VI SA/WA 634/18)”.
Jeżeli przedsiębiorca nie uwidacznia właściwie cen, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 20 tys. zł. Z kolei, jak potwierdzono w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 lipca 2020 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2744/19), za tego typu zaniechania przedsiębiorca może zostać karany wielokrotnie, z tym że sankcja może wynieść nawet 40 tys. zł w sytuacji, gdy dopuścił się ww. naruszeń co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy – licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie obowiązków po raz pierwszy.
W opisanej sytuacji czytelnik może jeszcze próbować złożyć odwołanie od decyzji inspekcji handlowej do prezesa UOKiK, licząc na obniżenie kary. Na wysokość sankcji ma bowiem wpływ stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasowa działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.
Podstawa prawna
•art. 4 ust. 1, art. 6 ustawy z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 178)
•par. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra rozwoju z 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U. z 2015 r. poz. 2121)