Dotację od starosty urzędy traktują analogicznie jak tę z WUP. W efekcie uzyskanie wsparcia na tych samych pracowników, choćby nawet z odmiennego źródła i za inny okres, jest niedozwolone.
Kolejne już w ostatnim czasie pytanie od czytelnika DGP dotyczy możliwości uzyskania przez firmę wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w sytuacji gdy wcześniej, a więc za inny okres, uzyskała ona dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników od starosty.
– Chodzi o to, czy przedsiębiorca, który uzyskał dofinansowanie części wynagrodzeń i składek danego pracownika od starosty powiatowego np. za kwiecień, maj i czerwiec, może wystąpić do wojewódzkiego urzędu pracy o dofinansowanie wynagrodzeń tych samych pracowników, ale już za lipiec, sierpień i wrzesień. Jednym słowem, czy dostanie je w sytuacji, gdyby miało być ono uzyskane na tych samych zatrudnionych – pyta Sławomir Sosna ze spółki OPA-ROW. Zaznacza, że przepisy pod tym względem są nieprecyzyjne, co może powstrzymywać wiele małych i średnich firm przed skorzystaniem z kolejnego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

Jest limit?

Problem w tym, że stanowisko wojewódzkich urzędów pracy (WUP) różni się od interpretacji prawników. Urzędnicy powołują się przy tym na pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 7 lipca 2020 r. odnośnie możliwości korzystania przez uprawnione podmioty z dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP na podstawie art. 15g specustawy o COVID-19 oraz z dofinansowania do wynagrodzenia od starosty na podstawie art. 15zzb.
Jak wskazuje Weronika Kowalska z zespołu ds. promocji WUP w Warszawie, zgodnie z art. 15g ust. 18 specustawy o COVID-19 podmiot może otrzymać pomoc z FGŚP wyłącznie wtedy, gdy nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Artykuł 15g ust. 16 stanowi natomiast, że dofinansowanie przysługuje przez okres trzech miesięcy od miesiąca złożenia wniosku. Z kolei, jak podaje ekspertka, z art. 15zzb ust. 5 dotyczącego dotacji od starosty wynika, że dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, a zgodnie z art. 15zzb ust. 12 przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
– Oznacza to, że nie ma przeszkód prawnych do łączenia różnych instrumentów, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie do wynagrodzeń z obu źródeł nie może dotyczyć tych samych pracowników, w tym samym okresie oraz nie może przekraczać łącznie trzech miesięcy. Zatem jeśli przedsiębiorca np. skorzystał przez okres trzech miesięcy ze wsparcia w ramach art. 15g, to nie może uzyskać dofinansowania w ramach art. 15zzb na kolejne trzy miesiące na tych samych pracowników – wyjaśnia Jarosław Litwa, rzecznik prasowy WUP w Krakowie.
– Beneficjenci mogą też skorzystać z instrumentu uregulowanego w art. 15gg specustawy po spełnieniu ustawowych przesłanek w pełnym trzymiesięcznym wymiarze, ale jedynie wobec pracowników nieobjętych dofinansowaniem z instrumentu określonego w art. 15g specustawy. Przy czym znajduje to zastosowanie także do wsparcia przyznawanego z powiatowych urzędów pracy i z ZUS – tłumaczy z kolei Sławomir Wąsiewski, wicedyrektor WUP w Poznaniu.
Urzędy podkreślają, że zasada we wszystkich ww. przypadkach jest taka sama – tj. że łączny okres pobierania środków publicznych na podstawie obowiązujących przepisów nie może być dłuższy niż trzy miesiące – w odniesieniu do danego pracownika. A przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że ustawodawca de facto uregulował górny limit wsparcia wypłacanego odpowiednio przez WUP oraz PUP (a także ZUS).

Stanowisko nieostateczne

Zdaniem prawników, jeśli chodzi o dotacje od starostów i możliwość ich łączenia z innymi rodzajami wsparcia z tarczy antykryzysowej, to sytuacja jest analogiczna jak w przypadku korzystania z dofinansowania do pensji pracowników na postawie art. 15g specustawy o COVID-19 (przysługującego na pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy), a następnie z dotacji na podstawie obowiązującego od 24 czerwca art. 15gg (przysługującej na pracowników nieobjętych jakimkolwiek przestojem bądź obniżeniem etatów). Stanowisko MRPiPS, a za nim również wojewódzkich urzędów pracy, jest takie, że nie ma możliwości korzystania z tego drugiego wsparcia po wcześniejszym korzystaniu przez trzy miesiące z innej formy dofinansowania do wynagrodzeń w celu ochrony miejsc pracy, czyli np. z dotacji na podstawie art. 15g (pisaliśmy o tym m.in. 16 lipca – „Resort pracy: dotacja do pensji z tarczy 4.0 dopełni poprzednią”, DGP nr 157 oraz 25 czerwca 2020 r. – „Dofinansowanie na pracownika przez sześć miesięcy? Ministerstwo pracy mówi: nie”, DGP nr 122).
Paweł Sych, radca prawny, starszy prawnik w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global, zaznacza jednak, że przepisy rzeczywiście są nieprecyzyjne i w związku z tym powodują wątpliwości interpretacyjne. Zauważa przy tym, że w przypadku dotacji z FGSP zarówno w art. 15g, jak i w 15gg wskazano, że świadczenia przysługują przez łączny okres trzech miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Jednak oba przepisy wprost wskazują na odrębne świadczenia, czyli dofinansowanie w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy lub przestojem ekonomicznym (art. 15g ust. 16) lub dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników nieobjętych obniżonym wymiarem lub przestojem (art. 15gg ust. 6). Przepisy te nie odnoszą się natomiast do łącznego korzystania z konkretnych świadczeń. – Niemalże identycznie jest to uregulowane w przypadku wsparcia uzyskiwanego od starosty – wyjaśnia Paweł Sych.
Jak wskazano powyżej, argumentem podnoszonym przez wojewódzkie urzędy pracy są uregulowania specustawy, wedle których przedsiębiorcy mogą otrzymać daną pomoc wyłącznie wtedy, gdy nie uzyskali wsparcia w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. W ocenie prawników jednak nie są to te same tytuły wypłat – każde z nich przyznawane jest na innej podstawie prawnej i dotyczy innego tytułu dofinansowania, tj. wynagrodzenia za różne miesiące. Co więcej, środki przyznane przez starostę mają dodatkowo inne źródło finansowania.
– W związku z tym podnoszone są argumenty, że nie ma tu sytuacji uzyskiwania pomocy w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Pomimo tych wątpliwości stanowisko urzędów wydaje się być w tym zakresie ugruntowane. Nie zawsze musi ono jednak być ostateczne. O ile bowiem w przypadku odmowy uwzględnienia wniosku na podstawie art. 15g nie przysługuje droga odwoławcza, o tyle już w przypadku odmowy dofinansowania z art. 15gg dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy musi wydać decyzję administracyjną. To zaś otwiera formalną możliwość zmiany decyzji najpierw na drodze administracyjnej, a jeśli to nie przyniesie oczekiwanego skutku, ostatecznie prawidłowość stosowanej interpretacji mogą rozstrzygnąć sądy administracyjne – podkreśla Paweł Sych.
Stanowisko zbieżne z prezentowanym przez WUP-y prezentuje natomiast dr Michał Kacprzyk, radca prawny, lider zespołu Imigracji i Global Mobility w kancelarii Raczkowski. Jego zdaniem nie ma przeciwwskazań, aby przedsiębiorca wystąpił o dofinansowanie w ramach art. 15zzb (od starosty) najpierw na trzy miesiące, a później na trzy kolejne miesiące z FGŚP np. na podstawie art. 15g. – Uważam, że dopuszczalne jest skorzystanie zarówno z dofinansowania wynagrodzeń pracowników z FGŚP, jak i od starosty, ale pod warunkiem, że nie będzie ono dotyczyło tych samych pracowników w tym samym okresie. W przepisach specustawy nie ma artykułu, który jednoznacznie zabraniałby łączenia pomocy z obu źródeł. Uznaję więc, że gdyby celem ustawodawcy był zakaz łączenia źródeł pomocy, w przepisach znalazłby się jednoznaczny przepis, który by o tym przesądził, np. inna byłaby treść 15g ust. 16 oraz odpowiednio art. 15zzb ust. 5 – podkreśla.
Podobnie twierdzi Barbara Kaczała, radca prawny w zespole transakcyjnym i doradztwa kontraktowego w JDP Drapała&Partners. Podkreśla, że pracodawca, który przez trzy miesiące korzysta ze wsparcia PUP, po tym czasie nie otrzyma dofinansowania z WUP. Nawet gdy o dopłaty do wynagrodzeń nie ubiega się w tych samych miesiącach. Jeśli jednak firma korzysta np. z pomocy PUP tylko przez dwa miesiące, to będzie mogła wnioskować o wsparcie z WUP na jeden miesiąc. – Podobnie te dwa mechanizmy wsparcia nie wykluczają się w razie dofinansowania wynagrodzeń dla różnych pracowników. Jeżeli pracodawca przez trzy miesiące korzysta ze wsparcia PUP, to przez następne trzy miesiące będzie mógł dostać pomoc od WUP pod warunkiem, że wsparcie to będzie dotyczyło innych pracowników – wyjaśnia Barbara Kaczała.