Na start biznesu, opracowanie nowych produktów i usług, promocję za granicą, a nawet utrzymanie płynności – na takie i inne cele przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach programów Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia. Wybraliśmy 12 propozycji trwających lub rozpoczynających się w drugim półroczu.
Wprawdzie obecna perspektywa finansowa funduszy unijnych kończy się w 2020 r., jednak wciąż są jeszcze znaczne pieniądze do rozdysponowania (do zakontraktowania pozostało ok. 14 proc.). W drugim półroczu będzie wciąż trwać wiele wcześniej ogłoszonych konkursów, a także zostaną zorganizowane nowe. Omawiamy najciekawsze, adresowane do przedsiębiorców konkursy z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW), w których nabory aktualnie trwają lub rozpoczną się w drugim półroczu br.

badania i prace rozwojowe

Przedsiębiorcy, którzy chcą opracować w porozumieniu z naukowcami innowacyjne rozwiązania, by następnie wdrożyć je w u siebie – jeszcze w tym kwartale będą mogli sięgnąć po grant z konkursu „Szybka ścieżka”. Można go wydać na zlecenie badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przygotowujących projekty do wdrożenia. Projekty muszą być jednak realizowane poza województwem mazowieckim.
Nazwa konkursu: Szybka ścieżka (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR).
Dla kogo: mikro, małe, średnie i duże firmy i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.
Wysokość wsparcia: w zależności od rodzaju wydatków i wielkości podmiotu – może objąć od 25 do nawet 90 proc. kosztów. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) samodzielnie realizujące projekty mogą otrzymać od 1 mln zł do 50 mln euro; pozostałe podmioty – od 2 mln zł do 50 mln euro.
Budżet: 300 mln zł (z czego 100 mln zł w rundzie pierwszej, 200 mln zł – w rundzie drugiej).
Instytucja organizująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR, www.ncbr.gov.pl).
Gdzie złożyć wniosek: wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego pod linkiem: https://szybka-sciezka.ncbr.gov.pl.
Terminy naborów: runda I – od 3 do 21 sierpnia 2020 r. (przeznaczona dla projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja, także z udziałem MSP i jednostek naukowych), runda II – od 22 sierpnia do 14 września br. (dla przedsiębiorstw małych i średnich, a także ich konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych).

produkty do walki z koronawirusami

Innowacyjne firmy, które chcą opracować nowatorskie, możliwe do wdrożenia rozwiązanie mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów, a szczególnie koronawirusa SARS-CoV-2 – mogą się starać o wsparcie na badania i prace rozwojowe. O granty firmy mogą występować zarówno indywidualnie, jak i w ramach konsorcjum stworzonego z jednostkami naukowymi.
Nazwa konkursu: Szybka ścieżka – koronawirusy (poddziałanie: 1.1.1. POIR).
Dla kogo: mikro, małe, średnie i duże firmy.
Wysokość wsparcia: jest uzależniona od wielkości podmiotu oraz rodzaju finansowanego wydatku, np. mikroprzedsiębiorca może otrzymać od 45 do 90 proc. kosztów, a duża firma – od 25 do 90 proc. Dofinansowane mogą być projekty o wartości nawet do 50 mln euro.
Budżet konkursu: 200 mln zł.
Instytucja organizująca: NCBR.
Gdzie złożyć wniosek: wyłącznie w systemie informatycznym: https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php.
Terminy naborów: od 6 czerwca do 24 lipca (runda II), od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. (runda III).

infrastruktura do produkcji antywirusowej

Przedsiębiorcy, którzy chcą się przygotować do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, mogą się starać o pieniądze na przygotowanie lub unowocześnienie infrastruktury badawczej. Dofinansowanie obejmuje inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inne niezbędne wydatki, w tym nabycie nieruchomości, spłaty rat leasingu nieruchomości, zakup środków trwałych, takich jak roboty czy materiały budowlane, a także wartości niematerialnych i prawnych (np. patentów, licencji czy know-how). Pomoc mogą otrzymać ci, którzy chcą wytwarzać np. produkty lecznicze (w tym szczepionki i terapie), wyroby medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny (w tym respiratory, odzież i sprzęt ochronny.
Nazwa konkursu: Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 POIR).
Dla kogo: przedsiębiorcy.
Wysokość wsparcia: do 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. Przedsiębiorca może uzyskać 15 pkt proc. więcej, jeżeli projekt zostanie zakończony w ciągu dwóch miesięcy.
Budżet: 100 mln zł.
Instytucja organizująca: departament programów wsparcia innowacji i rozwoju Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Gdzie złożyć wniosek: należy go przygotować w wersji elektronicznej, na trwałym nośniku, a następnie złożyć w zamkniętej kopercie oraz dostarczyć listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście do kancelarii ogólnej MFiPR.
Termin naboru: od 8 czerwca do 31 lipca 2020 r.

opracowanie i wdrożenie innowacji

Przedsiębiorcy, którzy mają pomysł na innowacyjny produkt lub usługę lub chcą wdrożyć ulepszenie w swojej firmie, mogą skorzystać z dwuetapowego konkursu „Bony na innowacje dla MSP”. Jego pierwszy etap – nazwany usługowym – umożliwia pozyskanie dofinansowania na opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Pomyślne ukończenie pierwszego etapu daje możliwość udziału w drugim – inwestycyjnym, który pozwala zdobyć środki na wdrożenie wypracowanego wcześniej pomysłu na innowację technologiczną.
Nazwa konkursu: Bony na innowacje (poddziałanie 2.3.2 POIR).
Dla kogo: mikro, małe i średnie firmy.
Wysokość wsparcia: w etapie usługowym – do 340 tys. zł (do 85 proc. wartości projektu), w etapie inwestycyjnym – do 560 tys. zł (do 70 proc.)
Budżet programu: ok. 180 mln zł.
Instytucja organizująca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Gdzie złożyć wniosek: elektronicznie za pomocą generatora wniosków na stronie: https://lsi1420.parp.gov.pl/home.
Terminy naborów: etap pierwszy, usługowy: runda VIII – od 1 lipca do 30 września 2020 r.; etap drugi, inwestycyjny: runda VIII – od 8 lipca do 8 września 2020 r., runda IX – od 9 września do 9 listopada 2020 r., runda X – od 10 listopada do 30 grudnia 2020 r.

wprowadzenie na rynki zagraniczne wyrobów klastrów

Członkowie krajowych klastrów kluczowych (czyli grup współpracujących ze sobą przedsiębiorców i innych podmiotów) mogą sięgnąć do końca lipca po dotacje z PARP przeznaczone na rozwijanie i wprowadzenie na rynki zagraniczne produktów i usług. Przy czym wniosek mogą złożyć wyłącznie koordynatorzy klastrów, a za ich pośrednictwem wsparcie trafi do członków. Dofinansowane mogą być usługi doradcze i szkolenia z zakresu działalności na rynkach zagranicznych, udział w misjach gospodarczych oraz targach (w charakterze wystawcy), promocja marek i produktów.
Nazwa konkursu: Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (poddziałanie 2.3.3 POIR).
Dla kogo: mikro, małe i średnie firmy będące członkami klastrów kluczowych.
Wysokość wsparcia: do 80 proc. wartości projektu, maksymalnie 8 mln zł dla klastra (całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 10 mln zł). Wymagany wkład własny 20 proc.
Budżet konkursu: 28,5 mln zł.
Instytucja organizująca: PARP
Gdzie złożyć wniosek: elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków na stronie: https://lsi1420.parp.gov.pl/home.
Termin naboru: od 15 kwietnia do 30 lipca 2020 r.

design dla przedsiębiorców

Firmy spoza regionu Polski Wschodniej, które chcą opracować nowe projekty wzornicze, dzięki którym wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa), będą mogły wziąć udział w kolejnym naborze konkursu „Design dla przedsiębiorców”. Ogłoszenie szczegółów konkursu planowane jest w październiku br..
Nazwa konkursu: Design dla przedsiębiorców (poddziałanie 2.3.5 POIR).
Dla kogo: mikro, małe i średnie firmy, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski, poza województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.
Wysokość wsparcia: jeszcze nie jest określona. W poprzedniej edycji, do której nabór zakończył się w maju br., można było otrzymać nawet 1 mln 125 tys. zł dotacji.
Budżet: Wartość alokacji na konkurs zostanie określona w późniejszym terminie.
Instytucja organizująca: PARP.
Termin naboru: od listopada 2020 r. do lipca 2021 r.

udział w konkursach unijnych

Wsparcie polskich przedsiębiorców w przygotowaniu dokumentacji do konkursów organizowanych bezpośrednio w Brukseli w ramach Programu UE – taki jest cel konkursu „Granty na Eurogranty”, do którego nabór trwa już od początku roku. Dotacje można przeznaczyć na zakup usług doradczych i eksperckich, tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej, organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, koszty poszukiwania partnerów projektu oraz podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników, koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie przed komisją oceniającą projekty. Uznano, że taka pomoc jest polskim firmom potrzebna, bo lada moment skończą się środki z krajowych programów operacyjnych. Rodzime firmy mogłyby aktywniej sięgnąć po granty z takich programów jak: Horyzont 2020 lub Horyzontu Europa, COSME, Kreatywna Europa czy Life.
Nazwa konkursu: Granty na Eurogranty (poddziałanie 2.3.6 POIR).
Dla kogo: mikro, małe i średnie firmy.
Wysokość wsparcia: maksymalnie 280 060 zł, do 100 proc. wydatków kwalifikowanych. Wkład własny nie jest wymagany.
Budżet konkursu: 5 mln zł.
Instytucja organizująca: PARP.
Gdzie złożyć wniosek: w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków udostępnionego na stronie internetowej: https://lsi1420.parp.gov.pl/home.
Termin naboru: od 21 stycznia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r.

projekty aplikacyjne

Przedsiębiorcy, którzy chcą wykorzystać nowe rozwiązania technologiczne niezbędne dla swojego rozwoju oraz poprawy pozycji konkurencyjnej, mogą powołać konsorcjum z jednostkami naukowymi (maksymalnie pięć podmiotów, w tym minimum jedna firma i minimum jedna jednostka naukowa) i wespół sięgnąć po dofinansowanie z NCBR.
Nazwa konkursu: Projekty aplikacyjne (poddziałanie 4.1.4 POIR).
Dla kogo: mikro, małe, średnie i duże firmy, jednostki naukowe.
Wysokość wsparcia: od 25 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych. Realizowane projekty muszą zamykać się w kwotach od 1 mln zł do 50 mln euro.
Budżet konkursu: 100 mln zł.
Instytucja organizująca: NCBR.
Gdzie złożyć wniosek: Wyłącznie w systemie informatycznym: https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php.
Termin naboru: od 1 lipca do 31 lipca 2020 r. (do godz. 16).

dotacje na kapitał obrotowy

Jeszcze przez kilka dni – do końca lipca – firmy, które ucierpiały na skutek epidemii wirusa SARS-CoV-2, mogą składać do PARP wnioski o dotację na kapitał obrotowy. W praktyce to stosunkowo łatwo dostępna i bezzwrotna pomoc, która ma zaspokoić pilne potrzeby przedsiębiorców, przede wszystkim utrzymać płynność finansową. Dofinansowanie może otrzymać każdy, kto spełni wymogi. Pieniądze można wydać na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania, np. zakup towarów i usług, opłatę rachunków itp. Pieniądze jeszcze są, do połowy lipca rozdysponowano bowiem tylko ok. 600 mln zł z dostępnych 2,5 mld zł. Pozytywną decyzję o przyznaniu dotacji uzyskało do tej pory 3178 firm.
Nazwa konkursu: Dotacje na kapitał obrotowy (działania 3.4 POIR i 1.5 POPW).
Dla kogo: średnie firmy.
Wysokość wsparcia: maksymalnie przedsiębiorca może otrzymać do 429 827,49 zł (przy zatrudnieniu na poziomie 249 pracowników).
Budżet programu: 2,5 mld zł.
Instytucja organizująca: PARP.
Gdzie złożyć wniosek: elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków udostępnionego na stronie internetowej: https://lsi1420.parp.gov.pl/home. Przy czym trzeba zwrócić uwagę, by aplikować do odpowiedniego naboru: albo do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (przedsiębiorcy z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego), albo do PO Inteligentny Rozwój (pozostałe województwa).
Termin naboru: od 15 czerwca do 31 lipca 2020 r.

nowe rynki zagraniczne dla firm ze wschodu polski

Firmy działające na obszarze Polski Wschodniej i potrzebujące wsparcia finansowego we wprowadzeniu na nowe rynki zagraniczne swoich produktów lub usług mogą starać się o dotacje w ramach konkursu „Internacjonalizacja MSP”. Dofinansowanie można przeznaczyć np. na usługi doradcze związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego oraz na udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.
Nazwa konkursu: Internacjonalizacja MSP (działanie 1.2 PO Polska Wschodnia).
Dla kogo: mikro, małe lub średnie firmy działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim.
Kwota dofinansowania: do 800 tys. zł (do 85 proc. wartości projektu).
Budżet konkursu: 50 mln zł.
Instytucja organizująca: PARP.
Gdzie złożyć wniosek: elektronicznie w generatorze wniosków https://lsi1420.parp.gov.pl/home.
Termin naboru: od 4 sierpnia do 7 września 2020 r. (runda II).

start firmy na wschodzie polski

Każdy, kto ma pomysł na biznes i chce założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego), może się starać o wsparcie z programu „Platformy Startowe”. W jego ramach w dziewięciu miastach Polski uruchomiono specjalne inkubatory przedsiębiorczości. Instytucje te pomagają wyłonionym w ramach naborów przedsiębiorcom w uruchomieniu biznesu. Menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan rozwoju zgłoszonego pomysłu. Platformy oferują ponadto warsztaty i szkolenia, mentoring, obsługę księgową, podatkową i prawną, a także pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej, powierzchnię biurową do rozwoju start-upu.
Co istotne, po przygotowaniu pomysłu przedsiębiorca może zdobyć pieniądze na dalszy rozwój działalności w kolejnym konkursie – „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”.
Nazwa konkursu: Platformy Startowe (poddziałanie 1.1.1 POPW).
Dla kogo: osoby zainteresowane założeniem własnej firmy.
Wysokość wsparcia: platformy nie przekazują pieniędzy przedsiębiorcom.
Budżet: platformy dysponują łączną kwotą ok. 108 mln zł.
Instytucja organizująca: PARP.
Gdzie złożyć wniosek: elektronicznie poprzez formularz na stronie: https://lsi1420.parp.gov.pl/home. Pomysły oceniane są następnie przez wybrane platformy.
Termin naboru: do 30 listopada 2022 r.

wsparcie w rozwoju start-upu

Młode firmy z Polski Wschodniej, które korzystały z powodzeniem z konkursu „Platformy Startowe” i są gotowe do wejścia na rynek z produktem przygotowanym przy wsparciu inkubatorów przedsiębiorczości, mogą skorzystać z konkursu. Do zdobycia w nim są pieniądze na dalszy rozwój ich działalności. Dofinansowanie można wykorzystać m.in. na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzenie personelu, zakup środków trwałych, surowców lub materiałów, promocję (również za granicą).
Nazwa konkursu: Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej (poddziałanie 1.1.2 POPW).
Dla kogo: mikro i małe firmy, którzy skorzystały z poddziałania 1.1.1 PO PW „Platformy Startowe” i prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
Wysokość wsparcia: maksymalnie 1 mln zł (do 85 proc. projektu), wymagany jest wkład własny 15 proc.
Budżet programu: 300 mln zł (pierwszy nabór), 180 mln zł (drugi nabór).
Instytucja organizująca: PARP.
Gdzie złożyć wniosek: generator wniosków na stronie: https://lsi1420.parp.gov.pl/home.
Terminy naborów: od 31 lipca 2019 r. do 30 września 2020 r.(pierwszy nabór); od 1 października 2020 do 31 grudnia 2021 r. (drugi nabór).