W szybkim tempie topnieje kwota 2,5 mld zł przeznaczona przez PARP dla średnich przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek pandemii COVID-19. Wsparcie ma pomóc utrzymać im działalność.
„Dotacje na kapitał obrotowy” to uzupełnienie rządowej tarczy antykryzysowej. Pomoc adresowana jest do średnich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i zanotowali spadek obrotów na skutek epidemii wirusa COVID-19. Nabór wniosków o dotacje prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (2 mld zł) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (500 mln zł).
Wnioski można składać od 15 czerwca do 31 lipca br. lub do wyczerpania środków. Zainteresowanie jest ogromne. Przez 11 dni od rozpoczęcia naboru, czyli do 25 czerwca, przedsiębiorcy złożyli w sumie 4010 wniosków na łączną kwotę 727,7 mln zł, z czego pozytywnie rozpatrzono, a więc rekomendowano do wsparcia 1720. Łączna wstępnie rozdysponowana kwota to 338 mln zł. Atrakcyjność programu zwiększa to, że przedsiębiorcy mogą otrzymać 100 proc. kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że nie muszą mieć wkładu własnego. Mimo że większość z przygotowanej puli jest jednak jeszcze do wzięcia, to trzeba się spieszyć, bo kolejne wnioski napływają w szybkim tempie. – O przyznaniu dofinansowania będzie decydować kolejność złożenia wniosku – podkreśla Anna Bracik, rzecznik prasowy PARP.
Program jest wyjątkowy również dlatego, że cały proces będzie przeprowadzony zdalnie. Wnioski składa się w formie online, elektroniczna jest też komunikacja z agencją. Ale to, co jest dla jednych ułatwieniem – dla innych może być utrudnieniem. – Przedsiębiorca powinien np. posiadać podpis kwalifikowany, który trzeba wykupić w certyfikowanej instytucji – mówi rzecznika.
W ramach naboru jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Dla kogo

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Muszą oni przy tym wykazać, że w dniu udzielenia pomocy:
 • znajdują się w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji [UE] nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; Dz.Urz. UE z 2014 r. L 187, s. 1),
 • odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
Ale uwaga – wsparcia nie otrzyma firma, która była w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r. Chodzi zatem o to, by pomoc otrzymały takie podmioty, które ucierpiały na skutek COVID. Jak ocenić, czy przedsiębiorca znajduje się lub znajdował się w takiej sytuacji? Trzeba dokonać analizy danych finansowych według stanu na koniec 2019 r. Wystarczy zsumować kapitał podstawowy, własny, zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe i odnieść tę kwotę do sumy strat z lat ubiegłych i z roku 2019 r. Jeśli firma istnieje od ponad trzech lat, a jej skumulowane straty przekraczają połowę kwoty kapitałów – to jest w trudnej sytuacji.
Firma jest w trudnej sytuacji również, gdy:
 • podlega postępowaniu w związku z niewypłacalnością, likwidacyjnemu, upadłościowemu, lub rozwiązaniu/wykreśleniu z rejestru,
 • otrzymała pomoc na ratowanie i na koniec 2019 r. nie spłaciła pożyczki lub nie zakończyła umowy o gwarancję lub otrzymała pomoc na restrukturyzację i na koniec 2019 r. restrukturyzacja nie została zakończona,
 • wartość jej zobowiązań pieniężnych przekracza wartość jej majątku przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

Ocena statusu

Przed złożeniem wniosku trzeba się upewnić, czy firma spełnia warunek przedsiębiorstwa średniej wielkości. A więc czy zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jej roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro oraz czy nie spełnienia definicji mikro i małego przedsiębiorstwa.
Oceniając status przedsiębiorstwa, trzeba wziąć pod uwagę sposób liczenia wskazany w załączniku nr I do rozporządzenia nr 651/2014. Oznacza to, że wyliczając poziomy zatrudnienia, obroty lub sumę bilansową, trzeba uwzględnić powiązania łączące przedsiębiorcę z innymi podmiotami. Spółka córka innej firmy musi np. uwzględnić odpowiednio wielkość zatrudnienia, poziom obrotów i sumę bilansową spółki matki. W efekcie może zatem się okazać, że mała firma, która zatrudnia kilka lub kilkanaście osób i jest spółką córką innego podmiotu – po uwzględnieniu jego danych finansowych –zostanie zakwalifikowana jako firma średnia.

Jak wyliczyć zatrudnienie przy kalkulacji dofinansowania

Składając wniosek, należy określić liczbę zatrudnienia w przedsiębiorstwie według stanu na moment składania wniosku o dofinansowanie. Sposób liczenia wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie na potrzeby określenia właściwej stawki jednostkowej dofinansowania jest inny niż przy wyliczaniu zatrudnienia na potrzeby określenia statusu przedsiębiorcy. Tutaj należy brać pod uwagę tylko osoby zatrudniane bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek. Należy przy tym wskazać liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy (przelicznik FTE). Jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, to jest uwzględniany w kalkulacji. W wyliczeniach nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, na warunkach urlopu macierzyńskiego, ojcowskich, rodzicielskich i wychowawczych, a także osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Sposób wykazania spadku obrotów

Wypełniając wniosek, wskazuje się spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w stosunku do analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego. A więc w praktyce jako pierwszy miesiąc zmniejszenia sprzedaży może być wykazany marzec. Przy czym zgodnie z przyjętą definicją spadek obrotów należy rozumieć jako „spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczony jako:
 • stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub
 • stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego”. [przykłady 1 i 2]

przykład 1

Spadek obrotów można policzyć miesiąc do miesiąca…
W kwietniu firma X zanotowała spadek obrotów w stosunku do marca br. O ile w marcu zanotowała sprzedaż na poziomie 6 825 150 zł, to w kwietniu już tylko 2 234 689 mln zł.
Spadek obrotów wyliczy zatem następująco:
[(6 825 150 – 2 234 689 : 6 825 150] x 100 = 67,25 proc.
Obroty firmy X spadły zatem o 67,25 proc., co kwalifikuje ją do otrzymania wsparcia.

przykład 2

…albo rok do roku
Przedsiębiorca Y zarówno w marcu, jak i kwietniu miał niskie obroty, znacznie niższe niż w analogicznych miesiącach przed rokiem. Postanowił wskazać spadek obrotów, jaki zanotował kwietniu w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego. O ile w kwietniu br. zanotował obroty na poziomie 2 234 689 zł, to rok wcześniej – było to 7 046 283 zł. Spadek obrotów rok do roku wylicza następująco:
[(7 046 283 ‒ 2 234 689) : 7 046 283] x 100 = 68,29 proc.
Zatem rok do roku przychody spadły u niego o 68,29 proc.

przykład 3

Kwota zależna od liczby zatrudnionych
Firma zatrudnia 55 osób. Złożyła wniosek o wsparcie na trzy miesiące. Zgodnie z tabelą dofinansowania stawka jednostkowa dotacji właściwa dla wskazanej przez nią liczby zatrudnionych to 70 220,18 zł. Ponieważ firma chce skorzystać z maksymalnego okresu wsparcia, czyli trzech miesięcy, to dotacja wyniesie: 70 220,18 zł x 3 = 210 660,54 zł. ©℗

Szybka ocena

Wnioski oceniać będzie PARP. Wstępna analiza jest szybka i dość pobieżna – agencja sprawdza tylko niezbędne elementy. Na tym etapie spadek obrotów zostanie np. zweryfikowany wyłącznie na podstawie informacji zawartych we wniosku. Jednak po zawarciu umowy o dofinansowanie PARP będzie mogła zwrócić się do przedsiębiorcy o przekazanie pełnych dokumentów źródłowych potwierdzających spadek obrotów.
Jeśli wniosek przejdzie pozytywną weryfikację, to wysyłane jest zaproszenie do zawarcia umowy – na wskazany adres e-mail. Zatem bardzo ważne jest, aby podać adres takiej e-poczty, która jest aktywna i często sprawdzana przez przedsiębiorcę. Przed podpisaniem umowy agencja poprosić może o dostarczenie dokumentów. Na to przedsiębiorca ma 14 dni. Umowa podpisywana jest w wersji elektronicznej – wymagany jest podpis kwalifikowany. Warto zatem przygotować się wcześniej – i zakupić odpowiedni w certyfikowanej instytucji. W przypadku oceny negatywnej nie przysługują środki odwoławcze.

Ile można otrzymać

Przedsiębiorca może dostać dofinansowanie do 100 proc. kosztów projektu wskazanego we wniosku. Wysokość finansowania uzależniona od:
 • liczby zatrudnionych pracowników (według przelicznika FTE) – maksymalnie można dostać wsparcie na 250 pracowników,
 • liczby miesięcy, w których potrzebuje wsparcia (maks. 3 miesiące).
Ostateczna kwota wsparcia ustalana jest jako iloczyn ustalonej przez PARP stawki jednostkowej dotacji przysługującej na podstawie wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie (FTE) i liczby miesięcy, w których podmiot potrzebuje finansowania kapitału obrotowego. Stawki zawarte są w tabeli, stanowiącej załącznik 7 do regulaminu. W praktyce np. firma, która zatrudnia 51 osób, może liczyć w ciągu trzech miesięcy maksymalnie na 191 255,34 zł, a firma zatrudniająca 249 pracowników – na 429 827,49 zł. [przykład 3]

Na co

Dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego. Mogą to być np. wydatki na:
 • opłaty związane z prowadzeniem biura, zakładu, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie),
 • usługi sprzątania, ochrony i monitoringu,
 • usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
 • zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis, paliwa do pojazdów służbowych,
 • zakup artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej wynikające z zaleceń ministra zdrowia) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników,
 • zakup ochronnej odzieży służbowej,
 • usługi księgowe, prawne, podatkowe, zarządzania flotą pojazdów służbowych,
 • ubezpieczenia.

Rozliczenie

Aby rozliczyć dofinansowanie, trzeba będzie złożyć wniosek w systemie SL2014. Agencja sprawdzi, czy po upływie okresu wskazanego we wniosku (jeden, dwa lub trzy miesiące) firma przetrwała (nie zaprzestała prowadzenia działalności, nie zostało wszczęte wobec niej postępowanie likwidacyjne, upadłościowe albo restrukturyzacyjne). Może poprosić przy tym o dokumenty potwierdzające dane, które podano we wniosku (liczba pracowników, obroty, potwierdzenie statusu średniego przedsiębiorcy, potwierdzenie trudnej sytuacji). ©℗
Jak złożyć wniosek – w 9 krokach
KROK 1. Upewniamy się, że mamy adres e-mail, który działa sprawnie i na który w przyszłości będzie wpływała korespondencja z PARP.
KROK 2. Zakładamy konto w generatorze wniosków PARP pod adresem https://lsi1420.parp.gov.pl.
KROK 3. Wybieramy konkurs „Dotacja na kapitał obrotowy”.
KROK 4. Wybieramy województwo, w którym firma prowadzi działalność; nie można się pomylić, bo grozi to odrzuceniem wniosku.
KROK 5. Wypełniamy informacje o firmie zgodne z danymi rejestrowymi na dzień składania wniosku.
KROK 6. Wybieramy sposób ustalenia spadku obrotów o 30 proc.: miesiąc do miesiąca lub rok do roku.
KROK 7. Wprowadzamy dane o obrotach firmy.
KROK 8. Wskazujemy liczbę pracowników. Pozostałe dane, w tym wysokość dofinansowania, zostaną obliczone automatycznie.
KROK 9. Klikamy na pasek „złóż wniosek”.