Mikroprzedsiębiorca może wybrać datę wskazującą limit liczby pracowników, która jest dla niego korzystniejsza

Jak liczyć stan zatrudnienia? Na ilu pracowników może dostać subwencję mikrofirma? Czy jak pracownik sam odejdzie z pracy to pracodawca będzie musiał oddać pieniądze, które dostał w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm? Czy można poprawić odrzucony wniosek? Przedsiębiorcy wciąż pytają i do Polskiego Funduszu Rozwoju płyną kolejne wnioski o wsparcie. Otrzymało jej już grubo ponad 150 tys. podmiotów, na których konta trafiło 31 mld zł.

Przypominamy, że wątpliwości i zapytania można kierować do banków, które pośredniczą w udzielaniu subwencji dla mikrofirm oraz przedsiębiorstw zaliczanych do sektora MSP.

Duże firmy będą mogły skorzystać z kilku rodzajów finansowania dostępnego bezpośrednio w Polskim Funduszu Rozwoju.

A oto kolejna seria spośród najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi specjalistów z Polskiego Funduszu Rozwoju:

1. Jak obliczać stan zatrudnienia, który należy podać we wniosku o przyznanie subwencji ?

PFR: Kwota subwencji finansowej dla mikroprzedsiębiorcy obliczana jest jako iloczyn liczby pracowników zatrudnianych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz bazowej kwoty subwencji (uzależnionej od wysokości spadku przychodów ze sprzedaży).
Liczba pracowników na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie może być większa niż liczba pracowników:

1. na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w 2019 r. – jeżeli przedsiębiorca zaznaczy pole: „Oświadczam, że przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie subwencji finansowej wskazuje maksymalną liczbę pracowników na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim (miesiąc referencyjny)”; albo

2. na dzień 31 grudnia 2019 r. – jeżeli przedsiębiorca nie zaznaczy pola z powyższym oświadczeniem (w takiej sytuacji miesiącem referencyjnym będzie 31 grudnia 2019 r.).

Mikroprzedsiębiorca może wybrać datę wskazującą limit liczby pracowników, która jest dla niego korzystniejsza – dla przykładu mikroprzedsiębiorca prowadzący działalność sezonową szczyt zatrudnienia odnotowuje w miesiącach maj-sierpień. Pozostałe miesiące są dla niego sezonem „martwym” – z tego względu, jeżeli składa on wniosek o subwencję w maju, korzystniejsze będzie dla niego wybranie limitu zatrudnienia z opcji 1 (miesiąc z roku poprzedniego) niż z opcji 2 (limit zatrudnienia z 31 grudnia 2019 r.

Przedsiębiorca będący MSP oświadcza o stanie zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Ważne: Jeśli liczba pracowników wyliczona dla tych pól we wniosku nie będzie liczbą całkowitą, należy zaokrąglić liczbę w górę.

Dla określenia powyższego stanu zatrudnienia (zatrudnienie na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji) przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną:

• która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz została zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalenia stanu zatrudnienia przedsiębiorcy na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; oraz
• współpracująca z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia), która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych, na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej.

2. Wniosek dla mikrofirm przewiduje maksymalnie 9 etatów jako warunek zakwalifikowania do grupy mikrofirm. Co w sytuacji, gdy liczba pracowników jest wyższa? Czy pomimo realnego zatrudnienia np. 17 pracowników firma może skorzystać tylko z maksymalnej kwoty 324 tys. dla mikrofirmy? Czy w takiej sytuacji warunek utrzymania zatrudnienia dotyczy tych 9 pracowników z 17?

PFR: Zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia bazowej kwoty subwencji finansowej dla mikrofirmy w żadnym przypadku nie może być wyższe niż 9 pracowników. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości finansowania programowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów ze sprzedaży na skutek COVID-19. Jeśli przedsiębiorca jest mikrofirmą, to choćby zatrudniał 17 osób otrzyma subwencję przypadającą maksymalnie na 9 osób. Warunek utrzymania zatrudnienia dotyczy faktycznej liczby osób zatrudnionych (bez ograniczenia do 9), przy czym liczone jest średnie zatrudnienie z badanego okresu.

3. Czy w przypadku decyzji odmownej (z uwagi na rozbieżności dotyczące podanych danych i oświadczeń) istnieje możliwość złożenia nowego wniosku o poprawionej treści, czy należy przejść procedurę odwoławczą?

PFR: W przypadku decyzji odmownej należy złożyć nowy wniosek.

4. Czy konieczne jest utrzymanie tych samych pracowników w ciągu 12 miesięcznego okresu objętego badaniem, czy też istotne jest utrzymanie przez MSP poziomu zatrudnienia?

PFR: Na potrzeby badania warunków zwrotu subwencji finansowej bierze się pod uwagę średnią liczbę pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie objętym badaniem.

5. Jak traktowana jest sytuacja, w której pracownik dobrowolnie zrezygnuje z pracy u przedsiębiorcy (tj., gdy kwestia utrzymania zatrudnienia nie zależy wyłącznie od pracodawcy)?

PFR: Kwestia formy rozstania z pracownikiem, jak i strony inicjującej takie rozstanie, nie ma znaczenia dla badania warunków dotyczących zwrotu subwencji finansowej. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że bierze się pod uwagę średnią liczbę pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie objętym badaniem.

Inne artykuły z cyklu:

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1477747,subwencja-dla-firm-ktorym-covid-19-obnizyl-obroty.html

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1476094,jak-siegnac-po-tarcze-finansowa-pfr-dla-mikro-malych-i-srednich-firm.html