Dziś m.in. o zaleganiu ze składkami i podatkami oraz o weryfikacji przez Polski Fundusz Rozwoju danych zawartych we wnioskach o wsparcie

Nawet 324 tys. zł dla mikrofirmy i do 3,5 mln zł dla małego i średniego przedsiębiorstwa – w tej wysokości subwencję można dostać w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm. Aż trzy czwarte otrzymanej kwoty może być bezzwrotnym wsparciem, pod warunkiem kontynuacji przez przedsiębiorstwo działalności i niezlikwidowania miejsc pracy.

Polski Fundusz Rozwoju przekazał już do przedsiębiorstw za pośrednictwem banków komercyjnych w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm ok. 30 mld zł. W niewiele ponad dwa tygodnie subwencje trafiły na konta 150 tys. firm, zatrudniających ponad 1,5 mln osób. Kolejne wnioski czekają na rozpatrzenie.

Właściciele i menedżerowie wielu przedsiębiorstw wciąż zastanawiają się czy i na jakich zasadach można skorzystać z tarczy. Szczegółowe pytania można kierować do banku obsługującego firmę albo do PFR. Na stronach DGP publikujemy te, które są zadawane najczęściej wraz z odpowiedziami ekspertów Funduszu.

1. Kiedy w rozumieniu zasad Programu przedsiębiorca nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne?

PFR: Z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nie zalega przedsiębiorca który:
* nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku,
* zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale nie zalega na dzień składania wniosku albo
* nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku.
Przedsiębiorca nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu Programu także w sytuacji rozłożenia ich płatności na raty lub odroczenia oraz w sytuacji, gdy zaległość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. aktualnie – 8,70 zł.2. Czy w ramach ubiegania się o subwencję mogę wskazać luty 2020r. jako miesiąc spadku obrotów gospodarczych?

PFR: Nie. Wielkość spadku przychodów ze sprzedaży należy ustalać dla dowolnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Pierwszym miesiącem po 1 lutego 2020 r. jest marzec 2020 r. W konsekwencji do końca kwietnia, jako pierwszy miesiąc, w którym przedsiębiorca odnotował spadek przychodów ze sprzedaży, powinien zostać wskazany marzec 2020 r.

Spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. należy porównać do przychodów ze sprzedaży w lutym 2020 r. Alternatywnie, spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży z marca 2019 r. Dalej – spadek przychodów ze sprzedaży w kwietniu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. albo kwietniu 2019 r. (wedle wyboru przedsiębiorcy).

3. Co będzie brane pod uwagę przy weryfikacji spadku obrotów ?

PFR: Weryfikacja spadków obrotów będzie odbywała się na podstawie w szczególności deklaracji VAT-7 w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie oraz deklaracji VAT-7K (w zakresie przychodu za rok 2019) lub ewidencji JPK_VAT (w zakresie przychodu za dany miesiąc) w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie. Natomiast w przypadku podmiotów:
• będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),
• będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się kasowo,
• świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),
• niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT),
• rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
weryfikacji będzie podlegał przychód z innych źródeł (tzw. przychód operacyjny) w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT.
W przypadku przedsiębiorców korzystających z karty podatkowej (niebędących czynnymi podatnikami VAT) przychody ze sprzedaży przedsiębiorca szacuje na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.
Jeżeli w niektórych przypadkach weryfikacja danych o przychodach ze sprzedaży nie jest możliwa w momencie udzielania Subwencji Finansowej, podstawą wypłaty jest oświadczenie Beneficjenta, które może podlegać następczej procedurze weryfikacji przez PFR we współpracy z organami administracji skarbowej.4. Czy dane wprowadzane we wniosku o przyznanie pomocy są weryfikowane przez PFR?

PFR: Tak. Są weryfikowane na podstawie danych z rejestrów publicznych. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja odnośnie przyznania subwencji.

Dlatego niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorca złożył odpowiednio wcześniej np. deklarację VAT za miesiąc, dla którego przedsiębiorca wykazuje spadek obrotów, aby uniknąć odrzucenia wniosku.

Przed złożeniem wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od skutecznego złożenia deklaracji VAT-7 we właściwym Urzędzie Skarbowym minęły co najmniej 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT.

Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Jaki jest cel wskazywania we wniosku o subwencję zakładanej części pokrycia strat w perspektywie 12 miesięcy?

PFR: Wymagana w formularzu wniosku informacja dotycząca wskazania przez wnioskodawcę zakładanego procentowego pokrycia strat finansowych w perspektywie 12 miesięcy jest jedynie informacją statystyczną i nie wpływa na warunki udzielenia subwencji.

5. Jaką datę rozpoczęcia działalności należy wpisać we wniosku o subwencję? W jakiej bazie weryfikowane jest, kiedy firma rozpoczęła działalność?

PFR: Przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie subwencji finansowej powinien wskazać faktyczną datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, a nie datę powstania podmiotu, czy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po złożeniu wniosku, wskazana data jest weryfikowana przez PFR, ale niezgodność dat z odpowiednich rejestrów z datą wskazaną we wniosku nie spowoduje jednak jego odrzucenia.

6. Jeżeli wnioskodawca ma ujemne przychody ze sprzedaży, to co powinien wskazać we wniosku o udzielenie subwencji?

PFR: W przypadku ujemnych przychodów ze sprzedaży wnioskodawca powinien wskazać wartość „0”. Jeżeli w miesiącu poprzedzającym miesiąc referencyjny wnioskodawca również odnotował ujemną wartość przychodów ze sprzedaży, dla takiego przedsiębiorcy korzystniejsze może okazać się odniesienie się do miesiąca kalendarzowego odpowiadającego miesiącowi referencyjnemu w roku poprzednim.

Pierwszy tekst z cyklu: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1476094,jak-siegnac-po-tarcze-finansowa-pfr-dla-mikro-malych-i-srednich-firm.html