Wystąpiłem do starosty o wydanie pozwolenia na budowę hali magazynowej. Dokumenty złożyłem na początku kwietnia, ale brakuje dwóch załączników. Obawiam się, że uzyskam je dopiero za kilka tygodni. Jak będzie teraz wyglądał dalszy tok sprawy? W jakim terminie możemy uzupełnić brakujące załączniki?
W normalnym trybie starosta powinien zastosować art. 64 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego. Stanowi on, że jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Zatem w normalnym trybie, w normalnych okolicznościach, starosta zapewne zastosowałby ww. tryb uzupełnienia braków formalnych wniosku. Jednakże z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej szczególnego znaczenia nabiera treść art. 15zzr ust. 1 tarczy antykryzysowej.
Z tej normy wynika zaś m.in., że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:
1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
3) przedawnienia,
4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju
− nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
W praktyce oznacza to tyle, że wspomniany wyżej siedmiodniowy termin w aktualnej sytuacji epidemicznej nie może się nawet rozpocząć. Mógłby zacząć biec, lecz dopiero po zniesieniu stanu epidemii. Co jednak istotne, powyższe nie wpływa na możliwość złożenia brakujących dokumentów przez przedsiębiorcę. W konsekwencji dostarczenie ww. dokumentów w ww. okresie pomimo nierozpoczęcia biegu ww. terminu – będzie prawnie skuteczne. Ma to zaś uzasadnienie w ust. 5 ww. art. 15zzr, gdzie postanowiono, że czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów, o których mowa w ust. 1, są skuteczne.
Podstawa prawna
• art. 64 par. 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256; ost.zm. Dz.U. poz. 695)
• art. 15zzr ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. poz. 695)