Jestem właścicielem restauracji. Na jakie ulgi i zwolnienia z podatków i opłat lokalnych mogę liczyć z samorządu? Na pytanie naszego czytelnika odpowiada ekspert.

Podatek od nieruchomości. Nowelizacja specustawy o koronawirusie daje gminom narzędzia, dzięki którym mogą oni pomóc przedsiębiorcom działającym na ich terenie. Ale nie mówi wprost, kto z nich skorzysta i w jakim wymiarze. Tę decyzję ustawodawca pozostawia samym jednostkom samorządu terytorialnego, a dokładniej radom gmin czy miast.

Zgodnie z art. 15p nowelizacji specustawy o koronawirusie radni mogą podjąć uchwałę zwalniającą z podatku od nieruchomości za część 2020 r. wskazane grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ekonomicznymi konsekwencjami epidemii. Z kolei art. 15q upoważnia radnych do przesunięcia płatność rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec tego roku (nie później jednak niż do 30 września 2020 r.). W obu przypadkach nowelizacja nie wyjaśnia, kim są „wskazane grupy przedsiębiorców”.

Tak więc nie wiemy jeszcze, czy wszystkie gminy skorzystają ze stworzonych przez nowelizację możliwości, którą z opcji wybiorą i kto dokładnie będzie ich beneficjentem. Użytkowanie wieczyste. Kwestia ta została uregulowana wprost w nowelizacji specustawy o koronawirusie. Artykuł 15j przesuwa termin wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste za 2020 r. z marca na koniec czerwca br.

Podobnie jest z opłatą za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Każdy, kto nie zdążył, nie mógł jej uiścić do końca marca, zyskuje na to – zgodnie z art. 53 noweli – trzy miesiące. Inne możliwości. Gminy mogą działać na rzecz poprawy sytuacji przedsiębiorców nie tylko na podstawie nowelizacji specustawy o koronawirusie. Na podstawie ordynacji podatkowej wójt, burmistrz czy prezydent miasta – jako organ podatkowy – może w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, na wniosek podatnika, udzielić mu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

■ odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; ■ odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; ■ umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną (art. 67a).

W odniesieniu do płatników będących przedsiębiorcami organ podatkowy musi brać pod uwagę przepisy dotyczące pomocy publicznej. Artykuł 67b par. 1 pkt 3 lit. b ordynacji podatkowej wskazuje, że ulga może zostać udzielona jako pomoc publiczna w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym. W odniesieniu do należności cywilnoprawnych (a więc za najem, dzierżawę lub użytkowanie nieruchomości) przypadających jednostkom samorządu terytorialnego lub jego jednostkom organizacyjnym art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym – zezwala na ich umarzanie, rozkładanie na raty bądź przesuwanie terminu wpłaty.

Skorzystanie z tych przepisów jest decyzją organów gminy (miasta). Niektóre z nich już podjęły oparte na nich działania. Warto to sprawdzić, np. na stronie urzędu swojej gminy czy miasta, gdyż najprawdopodobniej skorzystanie z ulgi dotyczącej podatku lub należności cywilnoprawnej wymagało będzie złożenia w tej sprawie wniosku. Zasady i tryb udzielania tych ulg oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej dla przedsiębiorców określić musi uchwała organu stanowiącego.

Aleksander Nelicki, eksperta od finansów samorządowych